Urząd Statystyczny w Gdańsku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk w Oddziale w Tczewie do spraw realizacji badań statystycznych

10.05.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

statystyka w Oddziale w Tczewie
do spraw: realizacji badań statystycznych


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Tczew
Urząd Statystyczny w Gdańsku, Oddział w Tczewie, ul. Gdańska 33 H, 83-110 Tczew

ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk

WARUNKI PRACY

praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi, przeprowadzanie wywiadów ankietowych w terenie, praca wymaga dużej odporności na stres.


ZAKRES ZADAŃ

 • zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych,
 • prowadzenie kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej danych w formularzach i materiałach statystycznych,
 • wstępna weryfikacja poprawności zgromadzonych danych statystycznych,
 • podejmowanie czynności wstępnych do realizacji badania poprzez weryfikację kartoteki, wysyłkę korespondencji, zaznajomienie z harmonogramami i instrukcjami, testowanie aplikacji,
 • przeprowadzanie wywiadów telefonicznych i wywiadów bezpośrednich w terenie w ramach realizacji badań ankietowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość obsługi narzędzi IT: umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • myślenie analityczne,
 • orientacja na klienta/interesanta.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 24 maja 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

z dopiskiem oferta nr 06/2018


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nabór składa się z trzech etapów:

I etap: weryfikacja formalna ofert;

II etap: test wiedzy i umiejętności;

III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2200 zł brutto. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 10.05.2018
Publikacja informacji: 10.05.2018 12:05
Sprawdź historię zmian
Do góry