Urząd Statystyczny w Gdańsku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista do spraw: metodologii badań w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego

12.04.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


specjalista do spraw: metodologii badań
w Ośrodku Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Gdańsk
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk


WARUNKI PRACY
praca biurowa, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi, przeprowadzanie wywiadów ankietowych w terenie, praca wymaga dużej odporności na stres.


ZAKRES ZADAŃ

 • tworzenie raportów przy wykorzystaniu języka SQL,
 • prowadzenie analiz statystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków techniki informatycznej,
 • współudział w budowie i wdrożeniu baz danych/baz relacyjnych, hurtowni danych,
 • przygotowanie i realizacja badań statystycznych
 • opracowywanie publikacji statystycznych, w tym przede wszystkim przygotowywanie składu komputerowego publikacji, pozyskiwanie danych do publikacji, przygotowywanie tekstów oraz opracowań analitycznych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok doświadczenia w obszarze statystyki
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • wiedza z zakresu budowy i wdrażania hurtowni danych i systemów bazodanowych
 • dobra znajomość języka SQL i relacyjnych baz danych
 • znajomość obsługi narzędzi IT: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, SPDS, MS SQL Server, MS Visual Studio
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne, matematyczne lub ekonometryczne
 • myślenie analityczne
 • kreatywność


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 07 maja 2018 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk
z dopiskiem oferta nr 05/2018


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nabór składa się z trzech etapów:
I etap: weryfikacja formalna ofert;
II etap: test wiedzy i umiejętności;
III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2650 zł brutto. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 12.04.2018 11:33
Sprawdź historię zmian
Do góry