Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk do spraw: realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych

12.05.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

statystyk
do spraw: realizacji badań statystycznych
w Wydziale Badań Ankietowych


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz


Warunki pracy:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie,
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres zadań

 • Zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne.
 • Przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i  rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów.
 • Monitorowanie zadań realizowanych w siedzibie Urzędu przez ankieterów i rzeczoznawców w zakresie ankietowych badań statystycznych.
 • Zastępowanie w razie potrzeby ankieterów w pracy terenowej.
 • Prowadzenie kontroli terenowej pracy ankietera. 

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: średnie.
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej.
 • Znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych.
 • Znajomość MS Word, MS Excel.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku.
 • Przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych i społecznych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną.
 • Przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami.
 • Znajomość MS PowerPoint.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo.
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumentów i oświadczenia dodatkowe

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.


Termin i miejsce składania dokumentów
 

 • Dokumenty należy złożyć do: 23-05-2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu.
 • Miejsce składania dokumentów: aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem "Oferta Nr 7/2017"
 

Inne informacje

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%,
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
 • nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 3669365,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Anna Heinowska (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 12.05.2017
Publikacja informacji: 12.05.2017 15:13
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:03
Sprawdź historię zmian
Do góry