Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyk do spraw realizacji badań ankietowych w Oddziale w Toruniu

18.05.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

statystyk
do spraw: realizacji badań ankietowych

w Oddziale w Toruniu

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres Urzędu:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy: Toruń
Adres: ul. Mickiewicza 10-16
87-100 Toruń 


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • sporadyczne występowanie delegacji służbowych
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na II i III piętrze, w budynku brak wind przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak odpowiedniej szerokości drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych
 • w budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                                       

Zakres zadań

 • Realizowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją ankietowych badań statystycznych
 • Monitorowanie zadań realizowanych w Oddziale przez ankieterów i rzeczoznawców w zakresie ankietowych badań statystycznych
 • Przeprowadzanie kontroli formalnej, logicznej i  rachunkowej zgromadzonych danych oraz wyjaśnianie potencjalnych błędów
 • Zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne
 • Zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych przekazywanych na sprawozdaniach i innych materiałach statystycznych wpływających do Oddziału
 • Udzielanie sprawozdawcom wsparcia i wyjaśnień organizacyjnych, technicznych i merytorycznych
 • Zastępowanie w razie potrzeby ankieterów w pracy terenowej
 • Prowadzenie kontroli terenowej pracy ankietera 

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej
 • Znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych
 • Znajomość MS Word, MS Excel
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku
 • Przeszkolenie w zakresie metodologii społecznych i rolniczych ankietowych badań statystycznych oraz badań statystycznych rynku pracy prowadzonych przez statystykę publiczną
 • Przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami
 • Znajomość MS PowerPoint

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 29.05.2017 r. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu.

Miejsce składania dokumentów: aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem "Oferta Nr 8/2017"

Inne informacje

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%,
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
 • nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 3669365,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Anna Heinowska (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Publikujący informację: Tomasz Pudłowski (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 18.05.2017 09:16
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:03
Sprawdź historię zmian
Do góry