Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

referendarz statystyk do spraw: metodologii, organizacji i realizacji badań statystycznych w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy

12.08.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

referendarz statystyk
do spraw: metodologii, organizacji i realizacji badań statystycznych
w Ośrodku Badań i Analiz Rynku Pracy


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Miejsce wykonywania pracy: Toruń, ul. Adama Mickiewicza 10-1687-100 Toruń

Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na II i III piętrze, w budynku brak wind przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak odpowiedniej szerokości drzwi prowadzących do pomieszczeń biurowych,
 • w budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.                                                                                                 

Zakres zadań:

 • Prowadzenie prac umożliwiających wykorzystywanie danych gromadzonych w źródłach administracyjnych.
 • Prowadzanie prac  umożliwiających wykorzystywanie danych gromadzonych w źródłach pozastatystycznych.
 • Prowadzenie prac związanych z rozwojem i aktualizacją tematycznej bazy danych statystycznych z zakresu rynku pracy.
 • Opracowywanie danych na potrzeby europejskich rachunków narodowych (system ESA), dla rachunków narodowych krajowych i regionalnych.
 • Współpraca z ogólnopolskimi koordynatorami badań w zakresie przygotowywania i rozwoju statystycznych badań rynku pracy na rzecz statystyki ogólnokrajowej.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie.
 • Doświadczenie zawodowe: 11 m-cy związane z programowaniem.
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej.
 • Znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych.
 • Znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
 • Znajomość jednego z języków programowania: SQL, SAS 4GL, R, Java.
 • Znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, big data i programowaniem.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia.
 • Znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: matematyczne, informatyczne, socjologiczne.
 • Doświadczenie zawodowe: 11 m-cy związane z relacyjnymi bazami danych, big data.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Przeszkolenie w zakresie programowania.
 • Znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych.
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych SPSS, MATLAB.
 • Znajomość i umiejętności w zakresie:·języka SQL i zagadnień związanych z budową relacyjnych baz danych oraz z hurtowniami danych·MS SQL Server·języków programowania SAS 4GL, SAS Macro Language, R·środowiska SAS Enterprise Guide·języka Java.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo.
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 25-08-2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem "Oferta Nr 13/2017"


Inne informacje

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU.
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia;
 • nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna;
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 366-93-65, 52 366-93-45;
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego);
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru;
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru;
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach;
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne;
 • nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Anna Heinowska (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 11.08.2017
Publikacja informacji: 12.08.2017 08:00
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:04
Sprawdź historię zmian
Do góry