Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

kierownik wydziału do spraw: zarządzania, doradztwa, konsultacji w zakresie statystyki regionalnej w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych

10.09.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

kierownik wydziału
do spraw: zarządzania, doradztwa, konsultacji w zakresie statystyki regionalnej
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz


Warunki pracy

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zakres zadań

 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie prawidłowego przebiegu prac w komórce organizacyjnej,
 • nadzorowanie i realizowanie prac analitycznych oraz opracowywanie zestawień danych i produktów statystycznych z zakresu statystyki regionalnej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej Urzędu oraz projektowanie nowych metod i form opracowywania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych,
 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych ze współpracą Urzędu z jednostkami naukowo-badawczymi, organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi instytucjami publicznymi,
 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych z popularyzowaniem i promowaniem zasobów statystyki publicznej, upowszechnianiem wiedzy o statystyce publicznej oraz edukacją statystyczną,
 • koordynowanie i realizowanie badań regionalnych, z wyłączeniem badań wchodzących w obszar specjalizacji Urzędu,
 • nadzorowanie bezpłatnego udostępniania danych i informacji statystycznych,
 • koordynowanie zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego Urzędu.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: wyższe,
 • 3 lata doświadczenia w opracowywaniu wyników badań statystycznych oraz prowadzeniu analiz statystycznych,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych,
 • bardzo dobra znajomość MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,
 • asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia,
 • wiedza na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
 • znajomość pojęć, definicji i mierników statystycznych,
 • znajomość zagadnień dotyczących badań regionalnych,
 • znajomość zagadnień dotyczących wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej,
 • znajomość podstaw statystyki matematycznej i ekonometrii,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów badawczych. 

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, socjologia, geografia społeczno-ekonomiczna,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • publikacje artykułów w zakresie badań regionalnych,
 • przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych: SPSS i ArcGIS,
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie opracowań statystycznych, m.in. Corel Draw,
 • znajomość systemu zarządzania treścią serwisów internetowych CMS,
 • umiejętność posługiwania się językiem zapytań w MS SQL,
 • wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania bazami danych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo.
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumentów i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego doświadczenia zawodowego w publikowaniu artykułów w zakresie badań regionalnych.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatek/ kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.


Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 22.09.2017 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu.
Miejsce składania dokumentów: aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem "Oferta Nr 15/2017"


Inne informacje

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%,
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
 • nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 52/366-93-65, 52/366-93-45,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Aleksander Cichy (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 09.09.2017
Publikacja informacji: 10.09.2017 12:30
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:05
Sprawdź historię zmian
Do góry