Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy specjalista w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów (zatrudnienie na zastępstwo)

15.05.2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty
w Wydziale Standardów Klasyfikacyjnych
w Departamencie Metodologii, Standardów  i Rejestrów

Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy:
Warszawa


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze.


Zakres zadań:

 • uczestniczenie w wykonywaniu prac, w ramach Systemu Metadanych Statystycznych (SMS), realizowanych w celu zapewnienia koordynacji i standaryzacji procesów produkcji statystycznej,
 • opracowywanie opinii interpretacyjnych z zakresu standardów klasyfikacyjnych dla potrzeb: resortu statystyki, administracji publicznej i sądów, innych jednostek zewnętrznych (w tym zgłaszających się za pośrednictwem Dep. Informacji) w celu pomocy w wyborze właściwego grupowania dotyczącego działalności, wyrobu lub usługi, towaru, obiektu budowlanego, środka trwałego,
 • współpraca przy opracowywaniu i utrzymaniu systemu obsługi klasyfikacji, w tym utrzymaniu i aktualizacji bazy danych, zawierającej standardowe klasyfikacje i nomenklatury,  powiązania i materiały pomocnicze, z uwzględnieniem wprowadzanych do nich zmian. Przygotowywanie wersji publikacyjnych w celu zabezpieczenia potrzeb informacyjnych resortu statystyki oraz innych organów administracji,
 • analizowanie projektów krajowych standardów klasyfikacyjnych i zmian do nich obejmujących: zasady metodyczne, strukturę klasyfikacji, wyjaśnienia, klucze powiązań i inne materiały pomocnicze, w celu dostosowania statystyki krajowej do wymogów UE przy wykorzystaniu anglojęzycznych wersji dokumentów,
 • prowadzenie rejestru precedensowych opinii z zakresu poszczególnych standardów klasyfikacyjnych w celu tworzenia bazy pomocnej w wydawaniu opinii interpretacyjnych.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy ze standardami klasyfikacyjnymi oraz bazami danych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza specjalistyczna z zakresu standardów klasyfikacyjnych,
 • podstawowa znajomość systemów zarządzania bazami danych,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • współpraca, myślenie analityczne,
 • kreatywność,
 • orientacja na klienta/interesanta.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku  doświadczenia zawodowego w pracy ze standardami klasyfikacyjnymi oraz bazami danych,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 26-05-2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 42/MS/2017


lub składać w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta nr 42/MS/2017.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie  na zastępstwo.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 810 zł + dodatek stażowy.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 33 29, 608 30 95.  


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Nowicka (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 13.05.2017
Publikacja informacji: 15.05.2017 09:32
Aktualizacja informacji: 16.02.2018 10:34
Sprawdź historię zmian
Do góry