Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy specjalista w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych w Departamencie Rolnictwa

08.09.2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty
w Wydziale Analiz i Opracowań Rolniczych
w Departamencie Rolnictwa


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy:
Warszawa


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A, jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • realizacja zadań związanych z opracowaniem publikacji zbiorczych i innych form prezentowania informacji wynikowych z badań rolniczych (biuletyny, roczniki, inne opracowania) w zakresie działania departamentu w celu zachowania merytorycznej poprawności danych, jednolitych grupowań, zakresów i objaśnień,
 • współdziałanie w opracowaniu koncepcji „Rocznika Statystycznego Rolnictwa” i publikacji „Rolnictwo”; w ramach realizacji tych prac współpraca z innymi departamentami GUS, jednostkami administracji oraz jednostkami naukowymi w celu oceny możliwości poszerzenia zakresu prezentowanych danych udostępnianych odbiorcom krajowym i zagranicznym,
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem edytorskim opracowywanych w wydziale publikacji zbiorczych do druku i współpraca w tym zakresie z ZWS w celu ujednolicenia z innymi pozycjami wydawniczymi GUS,
 • współuczestnictwo w realizacji działań standaryzacji i modernizacji procesu opracowania publikacji branżowych w celu usprawnienia prac i zmniejszenia obciążenia pracowników departamentu zadaniami związanymi z opracowaniem tablic do publikacji
 • udział w pracach dotyczących analizy potrzeb odbiorców danych o rolnictwie w szerokim zakresie w celu dokonania oceny użyteczności wydawanych publikacji branżowych i wprowadzenia ograniczenia lub poszerzenia zakresu lub zmiany metody prezentowanych informacji,
 • udział w pracach związanych z analizą możliwości pozyskiwania danych ze źródeł pozastatystycznych, m.in. z Big Data, do wykorzystania w pracach departamentu, przede wszystkim w celu zastąpienia tymi danymi zmiennych w badaniach rolniczych (ograniczenie obciążenia respondentów), jak również poszerzenia zakresu danych prezentowanych w publikacjach branżowych dotyczących rolnictwa, gospodarki żywnościowej i bezpieczeństwa żywności,
 • monitorowanie informacji prezentowanych na stronach internetowych w bazach danych GUS w celu ich weryfikacji i aktualizacji oraz analiza możliwości dalszego rozwoju baz danych o dane z badań rolniczych publikowanych dotychczas (w pełnym wymiarze lub częściowo) tylko w opracowaniach departamentu; analiza danych prezentowanych w opracowaniach GUS w celu potwierdzenia ich poprawności,
 • współudział w pracach nad poszerzeniem i pogłębieniem współpracy z innymi jednostkami w celu popularyzacji badań rolniczych realizowanych w departamencie. 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – B1,
 • znajomość systemu badań i metod statystycznych,
 • znajomość funkcjonowania struktur statystyki publicznej,
 • poszukiwanie informacji,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna i komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe rolnicze/ekonomiczne lub pokrewne,
 • doświadczenie w prezentowaniu informacji z obszaru rolnictwa,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – C1,
 • posługiwanie się narzędziami informatycznymi do prowadzenia analiz statystycznych i ich prezentacji (np. SAS, Power Point),
 • umiejętność przygotowywania opracowań i zestawień statystycznych w zakresie rolnictwa.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – B1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – B1,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek / kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek / kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego rolniczego / ekonomicznego lub pokrewnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – C1,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posługiwania się narzędziami informatycznymi do prowadzenia analiz statystycznych i ich prezentacji (np. SAS, Power Point).


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 21-09-2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 75/DR/2017


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 810 złotych + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres .  Kandydatki / kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej. 

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki / kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że  aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 30 42, 608 33 29.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Nowicka (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 07.09.2017
Publikacja informacji: 08.09.2017 08:00
Aktualizacja informacji: 16.02.2018 12:12
Sprawdź historię zmian
Do góry