Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska

14.04.2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty
w Wydziale Statystyki Środowiska
w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Miejsce pracy: Warszawa

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A, jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • udział w przygotowywaniu koncepcji, programowaniu badania emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz analizowanie, ocenianie i udostępnianie wyników badań w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym,
 • pozyskiwanie informacji ze źródeł administracyjnych oraz kompilowanie wyników badań z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza z danymi ze źródeł pozastatystycznych, wypełnianie międzynarodowych kwestionariuszy OECD i Eurostat-u w celu upowszechniania danych zebranych zarówno w badaniach statystycznych, jak i pozyskanych ze źródeł administracyjnych,
 • udział we współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w celu zapewnienia dostosowania polskiej statystyki zanieczyszczeń powietrza do norm międzynarodowych. 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska,
 • znajomość prawodawstwa dot. ochrony środowiska,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna i komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska,
 • doświadczenia zawodowe: 2 lata w pracy w obszarze związanym z ochroną środowiska, w prowadzeniu badań i analiz w obszarze statystyki środowiska lub administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych i oceny wyników tych badań,
 • umiejętność poszukiwania informacji.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dot. posiadania wykształcenia wyższego z zakresu ochrony środowiska,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2-letniego doświadczenia w pracy w obszarze związanym z ochroną środowiska, w prowadzeniu badań i analiz w obszarze statystyki środowiska lub administracji publicznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 04-05-2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 33/BR/2017


lub składać w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta nr 33/BR/2017.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 530 złotych + dodatek stażowy.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że  aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 30 42, 608 33 29.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Beata Wójcicka (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 14.04.2017
Publikacja informacji: 14.04.2017 09:45
Aktualizacja informacji: 15.02.2018 13:29
Sprawdź historię zmian
Do góry