Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Wydziale Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych (zatrudnienie na zastępstwo)

09.10.2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty
w Wydziale Statystyki Międzynarodowej
w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Warszawa
 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze.
   

Zakres zadań:

 • opracowywanie tablic wynikowych oraz komentarzy metodologiczno-zakresowych (redakcja, korekty) z zakresu porównań międzynarodowych do zbiorczych roczników, modułu „Porównania międzynarodowe”, materiałów na potrzeby Kierownictwa GUS, jak również do publikacji i folderów przygotowywanych okazjonalnie oraz na specjalne zamówienie,
 • opracowywanie analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej świata, jego regionów oraz poszczególnych krajów w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników danych statystycznych,
 • monitorowanie spójności tematycznej opracowywanych informacji, gromadzonych danych i publikacji pod względem porównywalności metodologii stosowanej w statystyce polskiej oraz statystyce innych państw bądź grup krajów w celu zapewnienia zgodności zakresowej prezentowanych danych,
 • uczestniczenie w pracach związanych z opracowywaniem materiałów graficznych i kartograficznych na potrzeby Wydziału w celu realizacji funkcji edukacyjnej statystyki publicznej oraz zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • wiedza nt. sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i świata,
 • znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii i statystyki,
 • znajomość zasad redakcyjnych publikacji,
 • znajomość systemu badań statystycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • współpraca, kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne, statystyczne lub pokrewne,
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zagadnień z zakresu ekonometrii,
 • znajomość międzynarodowych baz danych (Eurostatu, OECD),
 • znajomość SPSS lub SAS,
 • umiejętność obsługi programów graficznych (np. MapInfo),
 • poświadczenie znajomości języka francuskiego lub niemieckiego na wymaganym poziomie.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego, statystycznego lub pokrewnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty należy złożyć do: 20-10-2017 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.
Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
z dopiskiem: oferta nr 83/AZ/2017


Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na zastępstwo.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 430 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres .  Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru, tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 25, 608 31 78, 608 30 42, 608 33 29, 608 30 95, 449 40 91.  

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Emilia Małkowska (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 09.10.2017
Publikacja informacji: 09.10.2017 08:30
Aktualizacja informacji: 16.02.2018 12:18
Sprawdź historię zmian
Do góry