Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

09.10.2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty
w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych
w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 
Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Warszawa

 

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa,
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze.
   

Zakres zadań:

 • Wsparcie zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w GUS,
 • Administrowanie i nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania w GUS następujących systemów ochrony: Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV), Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN),
 • Wykonywanie zadań pracownika kancelarii tajnej: udostępnianie materiałów  niejawnych osobom do tego uprawnionym; wydawanie materiałów  niejawnych  osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania; egzekwowanie zwrotu materiałów niejawnych; kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów  niejawnych w kancelarii,
 • Prowadzenie prac związanych z procedurami przetargowymi i dostępem do informacji publicznej w zakresie zadań Wydziału.
 • Kontrola działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych w komórkach GUS, CIS, CBS, i ZWS. Opracowywanie dokumentacji kontrolnej w tym zakresie, opracowanie planu kontroli na dany rok, prowadzenie corocznych kontroli,
 • Wsparcie zadań wydziału w zakresie ochrony fizycznej i kontrola realizacji zadań pracowników ochrony.


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 •  Znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 • Szkolenia zgodne z normą ISO/IEC 27001,
 • Szkolenie specjalistyczne kierownika kancelarii tajnej w ABW lub uprawnionych ośrodkach,
 • Szkolenia w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w aspekcie systemów kontroli dostępu,
 • Znajomość najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego – normy ISO/IEC 27001,
 • Znajomość rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących poziom bezpieczeństwa informacji,
 • Praca w administracji publicznej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego: 2 lata,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do dokumentów niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia zgodnego z normą ISO/IEC 27001,
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia specjalistycznego kierownika kancelarii tajnej w ABW lub uprawnionych ośrodkach,
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz w aspekcie systemów kontroli dostępu,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego, pracy w administracji publicznej.


Dokumenty należy złożyć do: 20-10-2017 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
z dopiskiem: oferta nr 84/BBI/2017


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 335 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres .  Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 33 29, 608 30 42, 608 30 95.  

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Gałczyńska (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 09.10.2017
Publikacja informacji: 09.10.2017 08:30
Aktualizacja informacji: 16.02.2018 12:18
Sprawdź historię zmian
Do góry