Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Wydziale Metodologii i Jakości w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów

26.04.2018

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


specjalista
w Wydziale Metodologii i Jakości
w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Warszawa

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • monitorowanie terminowości i weryfikacja poprawności prac realizowanych przez jednostki autorskie przy tworzeniu i utrzymaniu zasobów metadanych statystyki publicznej w Systemie Metadanych Statystycznych (SMS) w zakresie takich obszarów metadanych jak np. opisy badań, rodzaje informacji wynikowych, baza wiedzy; zgłaszanie uwag do autorów metadanych i udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie przygotowania i wykorzystania metadanych w wybranych obszarach; monitorowanie nadawania właściwych statusów metadanym, zgodnie z przyjętymi w modelach etapami akceptacji i zatwierdzania metadanych w celu zapewnienia utrzymania aktualnego zasobu metadanych,
 • współudział przy realizacji prac wynikających z pomiaru, oceny i monitorowania jakości badań statystycznych w celu wdrażania polityki jakości do prowadzonych badań,
 • współpraca przy analizie i aktualizacji zasobów metadanych w tym słowników, opracowywanie wytycznych do tworzenia metadanych w systemie SMS oraz notatek dla kierownictwa GUS i innych odbiorców z zakresu wybranych obszarów SMS np.: Opisy badań, Prace metodologiczne, Rodzaje informacji wynikowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu SMS; współpraca przy zarządzaniu zawartością folderu System Metadanych Statystycznych na stronie intranetowej Departamentu MS w celu rozpowszechniania wiedzy o systemie SMS i dzieleniu się wiedzą,
 • nadawanie uprawnień w SMS poszczególnym osobom, wyznaczonym przez jednostki autorskie, do edycji opisów badań, rodzajów informacji wynikowych w celu zapewnienia użytkownikom pracy w SMS,
 • współpraca przy przygotowywaniu materiałów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów z zakresu metadanych i jakości w statystyce publicznej w celu dzielenia się wiedzą i podwyższanie kompetencji pracowników statystyki publicznej we wspomnianym obszarze.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • wiedza na temat organizacji badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • znajomość zagadnień związanych z metadanymi statystycznymi,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej, w tym w dziedzinie statystyki,
 • znajomość obsługi programów komputerowych do korzystania z zasobów baz danych – preferowana znajomość programu SQL.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenie zawodowego w pracy w administracji publicznej, w tym w dziedzinie statystyki.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 18-05-2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
z dopiskiem: oferta nr 54/MS/2018


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 620 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru, tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 25, 608 31 78, 608 30 42, 608 33 29, 608 30 95, 449 40 52, 449 40 91.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Emilia Małkowska (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 26.04.2018 08:30
Aktualizacja informacji: 18.01.2019 10:38
Sprawdź historię zmian
Do góry