Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Wydziale Analiz Międzynarodowych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

08.05.2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty
w Wydziale Analiz Międzynarodowych
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy:
Warszawa


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze.


Zakres zadań:

 • analizowanie dokumentów omawianych przez statystyczne gremia międzynarodowe, w tym zwłaszcza tych omawianych w ramach ESS, w celu zapewnienia Kierownictwu GUS syntetycznych informacji na ten temat,
 • udział w przygotowaniu stanowisk i materiałów na spotkania z udziałem Kierownictwa GUS takie jak: posiedzenia Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (ESSC), Grupy Partnerskiej (ESS PG), corocznych spotkaniach prezesów europejskich urzędów statystycznych (DGlNS)' Grup Dyrektorów (Directors' Groups) organizowanych przez Eurostat w celu ich przedstawienia na właściwych forach międzynarodowych,
 • przygotowanie, we współpracy z odpowiednimi Departamentami GUS i Urzędami Statystycznymi, stanowiska urzędu, związanego z działaniami ukierunkowanymi na wdrożenie Wizji ESS 2020 (w ramach prac Grupy ds. Wdrożenia Wizji - VIG lub Sieci ds. Wdrożenia Wizji - VIN) jak również dokumentów mających zastąpić Wizję ESS 2020 w przyszłości oraz analiza dokumentów w tym obszarze,
 • współudział w opracowywaniu koncepcji i programów współpracy służb statystyki publicznej z zagranicą, monitorowanie ich realizacji i opracowywanie okresowych informacji na ten temat w celu zapewnienia spójności działań prowadzonych przez GUS w tym zakresie oraz możliwości weryfikacji osiągniętych rezultatów,
 • aktualizacja listy producentów statystyki europejskiej (ONAs), analiza sytuacji krajowej i związanej z nią potrzebą zmian na liście. Przygotowywanie zestawień i analiz w tym obszarze na potrzeby Kierownictwa Urzędu,
 • realizacja działań urzędu związanych z inicjatywami Eurostatu skierowanymi na promowanie standardów Europejskiego Systemu Statystycznego jak np. Panel Statystyczny Partnerstwa Wschodniego,
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z Eurostatem, oraz innymi organizacjami, międzynarodowymi przekazywanie dokumentów/ stanowisk/ opinii w sprawach dotyczących statystyki w wymaganych formach i terminach w ceIu zapewnienia terminowości przekazywania informacji.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza z zakresu struktur organizacyjnych i funkcjonowania instytucji UE,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • współpraca.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej,
 • znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie A2,
 • wiedza z zakresu procesu decyzyjnego i struktur organizacyjnych UE,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach UE.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu prawa lub stosunków międzynarodowych lub integracji europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości innego języka urzędowego UE na poziomie A2,
 • kopie  dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania  dodatkowego z  zakresu doświadczenia zawodowego w  administracji publicznej w zakresie współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach UE.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 22-05-2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 40/WM/2017


lub składać w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta nr 40/WM/2017.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 990 zł + dodatek stażowy.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że  aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Gałczyńska (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 05.05.2017
Publikacja informacji: 08.05.2017 09:00
Aktualizacja informacji: 16.02.2018 10:32
Sprawdź historię zmian
Do góry