Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

12.10.2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

głównego  specjalisty
w Wydziale Polityki Bezpieczeństwa
w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy:
Warszawa


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze.


Zakres zadań:

 • współpraca przy opracowywaniu, wdrażaniu zasad, procedur, instrukcji i regulaminów w obszarze bezpieczeństwa informacji, weryfikowanie pod względem legislacyjno – prawnym projektów dokumentów opracowywanych przez BBI, opiniowanie projektów zarządzeń, zarządzeń wewnętrznych oraz innych dokumentów pod kątem legislacyjnym,
 • organizowanie i realizowanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej,
 • monitorowanie przepisów prawa mających wpływ na bezpieczeństwo informacji statystyki publicznej,
 • bieżące zarządzanie pracami związanymi z opracowaniem, wdrożeniem, monitorowaniem i raportowaniem realizacji Planu realizacji działań antykorupcyjnych w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej,
 • współpraca przy opracowywaniu dokumentów z zakresu zasobów krytycznych i ich weryfikacja pod względem legislacyjno-prawnym.


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze.
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata.
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna.
 • Współpraca.
 • Orientacja na klienta/interesanta.
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość technologii IT, norm ISO/IEC 27001/27002,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym A2,
 • znajomość zagadnień kryptograficznych,
 • znajomość najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony informacji – norm z rodziny 27000,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia  wyższego prawniczego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 - letniego doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych, o klauzuli „zastrzeżone”, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2.


Dokumenty należy złożyć do: 25-10-2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem: oferta nr 86/BBI/2017


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 370 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres .  Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej. 

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.


Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 33 29, 608 30 42, 608 30 95.  

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Gałczyńska (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 11.10.2017
Publikacja informacji: 12.10.2017 09:06
Aktualizacja informacji: 16.02.2018 12:19
Sprawdź historię zmian
Do góry