Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Organizacji i Kadr

14.07.2016

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

głównego specjalisty
w Wydziale Organizacji i Zarządzania Zasobami Ludzkimi
w Biurze Organizacji i Kadr

Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy:
Warszawa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • koordynowanie i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania i aktualizacji opisów stanowisk pracy, sporządzanie wymaganych zestawień i analiz w celu odpowiedniego wykorzystania opisów stanowisk w procesie zarządzania kadrami,
 • koordynowanie i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przeprowadzania ocen okresowych oraz pierwszej oceny w służbie cywilnej członków korpusu służby cywilnej w celu prawidłowej i terminowej realizacji procesu sporządzania ocen,
 • uczestniczenie w procesie przygotowawczym, projektowaniu oraz realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej w celu stałego rozwoju, podnoszenia kompetencji i kwalifikacji,
 • współpraca z zespołem ds. wartościowania stanowisk pracy w GUS w celu prawidłowego i terminowego przebiegu procesu wartościowania stanowisk pracy,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w GUS, w jego realizacji, analizie i przygotowywaniu projektów zmian w programie w celu stworzenia narzędzi motywujących pracowników do wzrostu jakości i efektywności realizowanych zadań,
 • prowadzenie spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej w zakresie działania Wydziału, w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość zagadnień związanych z rekrutacją i selekcją pracowników,
 • znajomość zagadnień związanych z  tworzeniem opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowaniem,
 • znajomość zagadnień związanych z systemem ocen pracowników,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca,
 • komunikacja, pisemna, komunikacja interpersonalna,
 • kreatywność,
 • orientacja na klienta/interesanta.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • korzystanie z pełni praw publicznych.
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie w pracy w komórce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, 
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia w obszarze zarządzania,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy w komórce związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 27-07-2016 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Biuro Organizacji i Kadr
pok. 234 lub 251
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
(w godz. 815-1615)

koniecznie z dopiskiem: oferta nr 68/BOK/2016

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2998 zł +dodatek stażowy.

Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej GUS zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 30 42,608 33 29.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Nowicka (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 13.07.2016
Publikacja informacji: 14.07.2016 09:35
Aktualizacja informacji: 06.10.2017 14:26
Sprawdź historię zmian
Do góry