Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)

18.11.2016

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
głównego specjalisty
w Wydziale Kadr w Biurze Organizacji i Kadr

Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalanie uprawnienia wynikającego ze stosunku pracy w celu przekazania tych dokumentów pracownikom, komórce wypłacającej świadczenia finansowe, uzupełnienia akt osobowych o ww. dokumentację,
 • prowadzenie i aktualizowanie bazy danych kadrowych w module „Kadry” w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami w Resorcie Statystyki Publicznej „SOFTUS” korzystając m.in. z PUE ZUS, w celu posiadania aktualnych danych,
 • prowadzenie kontroli list obecności oraz ewidencji godzin pozasłużbowych i ewidencji wyjść w godzinach służbowych w celu przestrzegania regulaminu pracy oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu czasu pracy,
 • przygotowywanie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentów związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i ich rodzin w ramach programu ZUS„ Płatnik” w celu dokonania zgłoszeń: korekt lub zmian do ubezpieczeń oraz prowadzenie i aktualizowanie ww. zbiorów danych w Programie,
 • zarządzanie kontami pracowników w ebiuro w ramach obowiązujących procedur w celu aktualizacji metadanych,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzanych w Urzędzie kontroli wewnętrznych w celu przekazania wymaganych danych za okresy podlegające kontroli w komórce kontrolującej,
 • realizowanie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w obszarze działalności wydziału w celu stosowania  przepisów,
 • dokonywanie kontroli formalnej i merytorycznej harmonogramów urlopów pracowników urzędu oraz planów urlopów dyrektorów US i jednostek podporządkowanych Prezesowi GUS w celu otrzymywania bieżącej informacji o stanie wykorzystania urlopów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej z aktami wykonawczymi,
 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność obsługi programu kadrowego oraz programu Płatnik,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja, pisemna,
 • współpraca,
 • kreatywność,
 • orientacja na klienta/interesanta.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • korzystanie z pełni praw publicznych.
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe z zakresu: ekonomii, prawa, administracji lub zarządzania,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku pracy związanym z obsługą kadrową pracowników.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, 
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego  z zakresu: ekonomii, prawa, administracji lub zarządzania,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 1 roku doświadczenia  zawodowego na samodzielnym stanowisku pracy związanym z obsługą kadrową pracowników.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 01-12-2016 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem: oferta nr 116/BOK/2016

lub składać w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8151615 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta 116/BOK/2016

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na zastępstwo

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 900 zł +dodatek stażowy.

Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej GUS zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

 • etap 1; weryfikacja formalna nadesłanych ofert do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
 • etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
 • etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że  aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Publikujący informację: Tomasz Pudłowski
Publikacja informacji: 18.11.2016 00:01
Aktualizacja informacji: 06.10.2017 12:25
Sprawdź historię zmian
Do góry