Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań (zatrudnienie na zastępstwo)

06.09.2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Głównego specjalisty

w Wydziale Informacji Geoprzestrzennej
w Departamencie Programowania  i Koordynacji Badań


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy:
Warszawa


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze.


Zakres zadań:

 • koordynowanie i prowadzenie prac koncepcyjnych oraz udział w  pracach w zakresie wdrażania technologii Systemu Informacji Geograficznej GIS w statystyce publicznej w celu wykorzystania jej na potrzeby: projektowania badań, przygotowania operatów do badań i losowania prób, zbierania danych, przetwarzania danych, analiz przestrzennych, udostępniania danych,
 • opiniowanie podejmowanych, przez inne komórki organizacyjne, działań w zakresie wykorzystania GIS, w celu zachowania zgodności z kierunkami rozwoju statystyki publicznej,
 • uczestnictwo w pracach w zakresie budowy, wykorzystania i rozwoju baz geoprzestrzennych w celu wykorzystania ich w badaniach statystycznych,
 • uczestnictwo w pracach związanych z udziałem urzędu w projektach krajowych i w ramach Unii Europejskiej dotyczących informacji geoprzestrzennej w celu dostosowania systemu informacji geoprzestrzennej do wymogów Unii Europejskiej,
 • prowadzenie prac związanych z organizacją, koordynacją i monitorowaniem działań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej na potrzeby tematów danych przestrzennych: jednostki statystyczne i rozmieszczenie ludności (demografia) w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489, z poźn. zm.),
 • analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zakresu działania Wydziału w celu przygotowania opinii.


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie : wyższe, kierunek – geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub systemy informacji geograficznej lub geografia lub geoinformatyka lub informatyka;
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy w administracji publicznej lub w obszarze związanym z systemami informacji geograficznej,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • znajomość zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • umiejętność obsługi narzędzi GIS (oprogramowanie ArcGIS),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie  A2,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów,
 • komunikacja pisemna, komunikacja interpersonalna,
 • umiejętność współpracy,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • myślenie analityczne,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność wykonywania analiz geostatystycznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego: kierunek - geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub systemy informacji geograficznej lub geografia lub geoinformatyka lub informatyka,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 - letniego doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub obszarze związanym z systemami informacji geograficznej,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 19-09-2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 72/PK/2017


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na zastępstwo.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 090 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres .  Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej. 

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 33 29, 608 30 95.  

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Nowicka (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 06.09.2017
Publikacja informacji: 06.09.2017 09:15
Aktualizacja informacji: 16.02.2018 12:10
Sprawdź historię zmian
Do góry