Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.


Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.


Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.


Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki,
 • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej pracy doktorskiej.


Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2015/2016 oraz 2016/2017, które uzyskały pozytywną ocenę. Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub promotorzy prac, za zgodą autora bądź autorów.

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską.

Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy mogą zgłaszać prace konkursowe napisane w języku polskim lub angielskim.


W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni w służbach statystyki publicznej oraz członkowie Kapituły Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin.


Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 31 października 2017 r. 


Prace konkursowe zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu w składzie:

 1. prof. dr hab. Marek Walesiak – Przewodniczący Kapituły,
 2. prof. dr hab. Czesław Domański,
 3. prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar,
 4. prof. dr hab. Krzysztof Jajuga,
 5. prof. dr hab. Anna Wziątek-Kubiak,
 6. prof. dr hab. Krzysztof Marczewski,
 7. prof. dr hab. Waldemar Tarczyński.


Laureatami w części Konkursu na najlepszą pracę magisterską zostali:

 • Pan Mateusz Jankiewicz – praca pt. „Analiza przestrzennego zróżnicowania oraz konwergencji poziomu życia w województwie kujawsko-pomorskim w układzie gmin w latach 2004-2013” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, promotor: prof. UMK dr hab. Elżbieta Szulc, recenzent: dr Michał Pietrzak,
 • Pani Aleksandra Karcińska – praca pt. „Krótkookresowe programowanie polskiego PKB z wykorzystaniem dynamicznych modeli czynnikowych” – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, promotor: prof. dr hab. Jacek Osiewalski, recenzent: dr Justyna Wróblewska,
 • Pani Joanna Tarnowska – praca pt. „Wpływ stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych wybranych krajów Unii Europejskiej z gospodarką Niemiec na adekwatność polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Analiza ekonometryczna w perspektywie przystąpienia Polski do strefy euro na tle doświadczeń innych krajów” – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Makroekonomii, promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtyna, recenzent: dr Piotr Stanek.

Laureatami w części Konkursu na najlepszą pracę doktorską zostali:

 • Pan Krzysztof Beck – praca pt. „Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej” – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Światowej, Katedra Europeistyki, promotor: prof. dr hab. Waldemar Florczak, recenzenci: prof. dr hab. Mateusz Pipień oraz prof. dr hab. Michał Majsterek,
 • Pani Karolina Kluth – praca pt. „Statystyczna i ekonometryczna analiza konwergencji społeczno-gospodarczej państw Unii Europejskiej” – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonometrii i Statystyki, promotor: prof. dr hab. Magdalena Osińska, recenzenci: prof. dr hab. Danuta Strahl oraz dr hab. Elżbieta Szulc,
 • Pani Paulina Malaczewska – praca pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki” – Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonometrii, Katedra Ekonometrii, promotor: prof. dr hab. Władysław Milo, recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Maciejewski oraz dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP.

Informacja o kolejności przyznanych nagród zostanie opublikowana w dniu wręczenia nagród.


Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie odbędzie się w trakcie III Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego z tematem przewodnim: Wyzwania innowacyjne”, która odbędzie się w dniach 26-27 marca 2018 r. we Wrocławiu. Szczegółowe informacje o Konferencji dostępne są na stronie http://wroclaw.stat.gov.pl/seminaria-i-konferencje/samorzad/.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GUS http://bip.stat.gov.pl.

 

Laureaci trzech najlepszych prac magisterskich otrzymają nagrody:

 • I miejsce – nagroda 5.000 zł,
 • II miejsce – nagroda 3.000 zł,
 • III miejsce – nagroda 2.000 zł.

Laureaci trzech najlepszych prac doktorskich otrzymają nagrody:

 • I miejsce – nagroda 10.000 zł,
 • II miejsce – nagroda 7.000 zł,
 • III miejsce – nagroda 5.000 zł.


Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu.


Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: .

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marcin Stradomski (Gabinet Prezesa GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 05.07.2017
Publikacja informacji: 05.07.2017 14:51
Aktualizacja informacji: 01.03.2018 15:35
Sprawdź historię zmian
Do góry