Szczegółowy format przekazywanych danych z systemów informacyjnych przekazywanych w roku 2019


Szczegółowy format przekazywanych danych (wersja graficzna) Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rodzaj Ministerstwa/Urzędy/NBP/Pozostałe
ARIMR SFK PROW02 PROW 2014-2020 01 dane dotyczące ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, powierzchni zalesionych gruntów rolnych i innych terenów oraz udzielonych płatności na zalesienia oraz pozostałe działania z zakresu leśnictwa Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR SFK PROW02 ZSZIK 01 dane dotyczące wysokości przyznanych i wypłaconych środków dla kampanii 2018 Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR SI 01 dane dotyczące gospodarstw ekologicznych Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR SI-Agencja*KI 10 dane dotyczące kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR ZSZiK 01 dane dotyczące producentów rolnych Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR ZSZiK 02 dane dotyczące działek Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
AZS KF 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej Pochodzący z systemu Akademicki Związek Sportowy
BGK PTR 01 dane w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego
BOS ERIK 01 dane dotyczące proekologicznej działalności Banku Pochodzący z systemu Bank Ochrony Środowiska S.A.
BN ZSBBN 01 dane dotyczące książek i broszur, gazet i czasopism Pochodzący z systemu Biblioteka Narodowa w Warszawie
BNL SEMEN 01 dane dotyczące drzew matecznych, drzewostanów nasiennych, plantacji nasiennych, źródeł nasion Pochodzący z systemu Biuro Nasiennictwa Leśnego
CLOR BSMB 01 dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych w wybranych surowcach i materiałach budowlanych Pochodzący z systemu Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
DGLP SILP 01 dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasów Pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
DGLP SILP 02 dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych i przewidzianych do zalesienia Pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
DGLP SILP 03 dane dotyczące wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów Pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
DGLP SILP 04 dane dotyczące zwalczania szkodników owadzich i grzybowych chorób infekcyjnych, zabezpieczenia upraw i młodników przed zwierzyną, ilości usuniętego posuszu, złomów i wywrotów Pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
DGLP SILP 05 dane dotyczące powierzchni szkółek leśnych, odnowień sztucznych (zrębów, halizn, pod osłoną drzewostanów), odnowień naturalnych, prac pielęgnacyjnych (w uprawach, młodnikach i drzewostanach), melioracji leśnych (w tym nawożenia mineralnego) oraz zalesień gruntów nieleśnych i sukcesji naturalnej Pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
DGLP SILP 06 dane dotyczące użytkowania lasu, w tym pozyskania użytków ubocznych oraz sprzedaży i cen drewna Pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
DGLP SILP 07 dane w zakresie pozyskania drewna Pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
DGLP SILP 08 dane dotyczące działalności Lasów Państwowych Pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
DGLP SILP 09 dane dotyczące działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
DGLP SILP 10 dane o zarządzanych ośrodkach hodowli zwierzyny, obejmujące zakres danych z realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego Pochodzący z systemu Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
GDDKIA SEDC 01 dane dotyczące sieci drogowej Pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GDDKIA SI 01 dane dotyczące ruchu drogowego Pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
GDOŚ CRFOŚ 01 dane dotyczące centralnego rejestru form ochrony przyrody Pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GDOŚ LZGCH 01 dane dotyczące wybranych gatunków zwierząt chronionych Pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GDOŚ NATURA 01 dane dotyczące obszarów Natura 2000 Pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GDOŚ OBZ 01 dane dotyczące ogrodów botanicznych i zoologicznych Pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GDOŚ RZGC 01 dane dotyczące wydanych zezwoleń na redukcję zwierząt chronionych (kręgowce) Pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GDOŚ SZK 01 dane dotyczące szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową Pochodzący z systemu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GPW IB 02 dane w zakresie: rynek giełdowy, New Connect, Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych, Catalyst, obroty na rynku Catalyst Pochodzący z systemu Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
GIJHARS SI 02 dane dotyczące gospodarstw ekologicznych Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
GIJHARS WPE 01 dane dotyczące producentów ekologicznych Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
GIOŚ BDO 01 dane dotyczące zużytego sprzętu, odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanego procesowi recyklingu, procesowi odzysku innemu niż recykling oraz unieszkodliwianiu Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 01 dane monitoringowe w zakresie stanu rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych oraz wód podziemnych Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 02 dane dotyczące zawartości azotu azotanowego lub azotanów w wodach powierzchniowych i podziemnych Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 03 dane dotyczące wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 04 dane dotyczące zawartości ozonu w atmosferze Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 05 dane dotyczące ciśnienia cząstkowego ozonu w atmosferze, promieniowania nadfioletowego (UV-B) Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 06 dane dotyczące składu chemicznego opadów atmosferycznych Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 07 dane dotyczące monitoringowego badania imisji (stężeń) zanieczyszczeń powietrza i klasyfikacji stref Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 08 dane w zakresie monitoringu ptaków oraz monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 09 dane dotyczące stężenia radionuklidów w wybranych rzekach i jeziorach Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 10 dane dotyczące poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 11 dane dotyczące monitoringu hałasu z map akustycznych wykonanych w ramach III rundy mapowania akustycznego Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 14 dane dotyczące hałasu drogowego Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ PMŚ 15 dane dotyczące hałasu przemysłowego Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GIOŚ SI TPO 01 dane dotyczące eksportu, importu i tranzytu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GITD TRANS-BIT 02 dane w zakresie licencji wspólnotowych dotyczących międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Transportu Drogowego
GUGIK BDOO 01 dane dotyczące położenia geograficznego punktów, miejscowości, przełęczy Pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGIK PRG 01 dane dotyczące granicy państwowej i linii brzegowej Pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GOPR SI 01 dane dotyczące rocznej działalności Pochodzący z systemu Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
IBL KSIPL 01 dane dotyczące pożarów lasów oraz powstałych strat Pochodzący z systemu Instytut Badawczy Leśnictwa
IBL PMŚ 01 dane dotyczące stanu zdrowotnego lasów, uszkodzenia drzew, dane z państwowego monitoringu środowiska Pochodzący z systemu Instytut Badawczy Leśnictwa
IBL SzLiChI 02 dane dotyczące wyników monitoringu występowania ważniejszych szkodników owadzich leśnych i grzybowych chorób infekcyjnych Pochodzący z systemu Instytut Badawczy Leśnictwa
IMIGW DH 01 dane dotyczące zlewisk, dorzeczy, rzek, jezior Pochodzący z systemu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
ISKK SKK 01 dane dotyczące liczby parafii, duchownych, alumnów, posług religijnych Pochodzący z systemu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
ISKK SPN 01 dane dotyczące liczby wiernych, przejawów aktywności religijnej Pochodzący z systemu Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
IUNIG SI 01 dane dotyczące bilansów azotu i fosforu brutto Pochodzący z systemu Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy
JND PŁ 01 dane dotyczące rocznego łowieckiego planu gospodarczego Pochodzący z systemu jednostki naukowo-dydaktyczne oraz inne prowadzące ośrodki hodowli zwierzyny
JOOC SI 01 dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa Pochodzący z systemu jednostki organizacyjne organów centralnych - inne niż prokurator
OOC SI 01 dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa Pochodzący z systemu jednostki organizacyjne organów centralnych - inne niż prokurator
KP RP SI 01 dane dotyczące powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Pochodzący z systemu Kancelaria Prezydenta RP
KP RP TP 01 dane dotyczące nadanych tytułów profesora Pochodzący z systemu Kancelaria Prezydenta RP
KSej SI 01 dane dotyczące posłów, Klubów i Kół Poselskich, działalności Sejmu oraz stałych komisji sejmowych Pochodzący z systemu Kancelaria Sejmu
KSen SI 01 dane dotyczące senatorów, Klubów i Kół Senackich, działalności Senatu oraz stałych komisji senackich Pochodzący z systemu Kancelaria Senatu
KRUS FARMER 03 dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS FARMER 04 dane dotyczące gospodarstw rolnych przekazanych w związku z otrzymaniem uprawnień do emerytury lub renty Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS nSIU 02 dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KGPSP 01 dane dotyczące pożarów w zakresie upraw rolnych, łąk, rżysk i nieużytków rolnych Pochodzący z systemu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
KGPSP 02 dane dotyczące zdarzeń akcji ratowniczych oraz ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego Pochodzący z systemu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
KGP PSI 01 dane dotyczące przestępstw i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub powierzonym do prowadzenia Policji (województwa i powiaty) Pochodzący z systemu Komenda Główna Policji
KGP PSI 02 dane dotyczące przestępstw i wskaźników wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w zakończonym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub powierzonym do prowadzenia Policji (kraj ogółem, województwa, podregiony i powiaty) Pochodzący z systemu Komenda Główna Policji
KGP PSI 03 dane dotyczące stanu zatrudnienia w Policji Pochodzący z systemu Komenda Główna Policji
KGP PSI 04 dane dotyczące zamachów samobójczych usiłowanych i dokonanych, wypadków tonięcia Pochodzący z systemu Komenda Główna Policji
KGP SEWIK 01 dane w zakresie liczby wypadków i ofiar wypadków Pochodzący z systemu Komenda Główna Policji
KGSG CBD EWIDA 01 dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa Pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej
KGSG LGP 01 dane dotyczące lądowej granicy państwowej Pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej
KGSG SKGSG 01 dane o obywatelach państw trzecich, którym odmówiono wjazdu na terytorium państwa członkowskiego Pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej
KGSG SKGSG 02 dane o obywatelach państw trzecich, co do których stwierdzono fakt nielegalnego przebywania na terytorium państwa członkowskiego Pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej
KGSG SKGSG 03 dane o obywatelach państw trzecich, wobec których wydano decyzję zobowiązującą do opuszczenia terytorium państwa członkowskiego oraz o obywatelach państw trzecich, którzy w wyniku decyzji faktycznie opuścili terytorium państwa członkowskiego Pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej
KNF SIUKNF 02 dane dotyczące banków spółdzielczych i ich przynależności do banków zrzeszających, struktury własnościowej kapitału podstawowego Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SIUKNF 03 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat, depozytów i pożyczek oraz członków kas Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNP 01 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat OFE i PTE, struktury portfeli inwestycyjnych OFE Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNP 05 dane dotyczące PPE Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNU 02 dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KRRIT SIA 01 dane dotyczące wpływów z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego Pochodzący z systemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
KRRIT SIK 01 dane dotyczące przyznanych koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych Pochodzący z systemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
KSCR WAG 01 dane dotyczące jakości gleb Pochodzący z systemu Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
KBPN SION 01 dane dotyczące rynku narkotyków w zakresie: ceny rynkowe narkotyków, zażywanie narkotyków Pochodzący z systemu Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
KOBIZE-IOŚ PIB 04 dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych i głównych zanieczyszczeń powietrza dla przemysłu, sektora usług oraz gospodarstw domowych Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
KOWR BC 01 dane dotyczące surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
KOWR BR 01 dane dotyczące surowców wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytworzonego biogazu rolniczego, ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
KOWR RB 01 dane dotyczące surowców użytych do wytworzenia biopaliw ciekłych oraz wytworzonych i zużytych na własny użytek biopaliw ciekłych Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
KOWR SEG 01 raport z działalności Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
otKOWR SIKOWR 01 dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych oraz powierzchni zalesionej i posiadanej dokumentacji urządzeniowej Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
otKOWR SIKOWR 02 dane dotyczące wykonanych odnowień naturalnych i sztucznych oraz zalesień gruntów nieleśnych Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
otKOWR SIKOWR 03 dane dotyczące pozyskania drewna (grubizny) Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
KZGW SIGW 01 dane w zakresie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego rzekami Pochodzący z systemu Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
LPR SA 01 dane dotyczące działalności lotniczych zespołów ratownictwa medycznego Pochodzący z systemu Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
LZS SI 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej Pochodzący z systemu Ludowe Zespoły Sportowe
MC PESEL 01 dane dotyczące numeru PESEL oraz daty ustania poprzedniego małżeństwa Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 03 dane o liczbie osób i cechach osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie kraju Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 05 dane o ludności (stałych mieszkańcach Polski), która zgłosiła w danym roku powrót z pobytu czasowego za granicą Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 06 dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów), zameldowanej na pobyt czasowy w Polsce, która w danym roku zgłosiła wyjazd z Polski lub której wygasł deklarowany okres pobytu w Polsce Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 08 dane dotyczące cech osoby zmarłej Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 09 dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 10 dane o stałych mieszkańcach innych krajów zameldowanych na pobyt czasowy na terytorium RP Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 11 dane dotyczące osób zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy na terenie kraju Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 12 dane dotyczące osób wymeldowanych z pobytu stałego (bez wskazania wyjazdu na stałe za granicę), które nie posiadają aktualnego zameldowania w Polsce Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MEN SIO 01 dane dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii Pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji Narodowej
MEN SIO 02 dane dotyczące uczniów i nauczycieli Pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji Narodowej
MEN SIO 03 dane dotyczące liczby nauczycieli na poziomie typów szkół oraz w placówkach wychowania przedszkolnego Pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji Narodowej
MEN SIO 06 dane dotyczące liczby pomieszczeń, w tym gabinetów Pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji Narodowej
MEN SIO 07 dane dotyczące liczby pomieszczeń szkolnych, komputerów, książek w bibliotekach szkolnych Pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji Narodowej
MF BESTIA 01 dane budżetowe w zakresie dochodów i wydatków Jednostek Samorządu Terytorialnego Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF CITES 01 dane dotyczące nielegalnego przewozu dzikich zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, chronionych konwencją CITES Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF CRP KEP 01 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF CRP KEP 02 dane dotyczące osób fizycznych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF CRP KEP 03 dane dotyczące osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF CRP KEP 04 dane dotyczące spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF ESKS 01 dane dotyczące postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF ESKS 02 dane dotyczące przejęć towarów przemycanych (papierosy, alkohol, narkotyki) Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP RYCZAŁT 01 dane dotyczące osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów oraz karty podatkowej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-CIT 01 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-CIT 02 dane dotyczące osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-CIT 03 dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – CIT-BR Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-PIT 02 dane dotyczące płatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-PIT 03 dane (PIT-11, PIT-40) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-PIT 04 dane (osobno PIT-36 i PIT-37) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-PIT 06 dane dotyczące osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-PIT 08 dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – PIT/BR Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF TREZOR 02 dane dotyczące dochodów i wydatków w zakresie planu i wykonania w szczegółowości klasyfikacji budżetowej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF TREZOR 03 dane dotyczące dochodów według części i działów, wydatków według części, działów i rozdziałów oraz według grup ekonomicznych, sprawozdanie z wykonania budżetu państwa Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF TREZOR 04 dane dotyczące przychodów, kosztów i innych obciążeń, należności, zobowiązania państwowych funduszy celowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF ZEFIR2 02 dane sprawozdawcze o wielkości krajowej sprzedaży, importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego niektórych wyrobów akcyzowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF ZEFIR2 03 dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego według wyrobów akcyzowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MNiSW ZSIoNiSW 01 dane dotyczące studentów Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 02 dane o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich i doktorantach Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 03 dane dotyczące liczby studentów i doktorantów, którym zostały przyznane stypendia ministra Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 04 dane dotyczące studentów i absolwentów studiów wyższych, w tym cudzoziemców Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 05 dane dotyczące doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 06 dane dotyczące zatrudnionych nauczycieli akademickich i pracowników naukowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 10 dane dotyczące studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i nauczycieli akademickich Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 11 dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 12 dane w zakresie nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 14 dane ze sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego na poziomie szkół wyższych (uczelnie publiczne) Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MON SAU 01 dane dotyczące wojskowych studentów i absolwentów uczelni, nad którymi nadzór sprawuje MON Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MON SEW 01 dane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MRPIPS CAS ŚW 01 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS CAS WRiPZ 01 dane ze sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS CAS WRiPZ 02 dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS KSMPS 01 dane o Centrach Integracji Społecznej Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS KSMPS 02 dane o osobach, rodzinie, świadczeniach Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS KSMŚR 01 dane ze sprawozdań rzeczowo finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS KSMŚR 02 dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS KSMŚR 03 dane ze sprawozdań rzeczowo finansowych o zadaniach z zakresu świadczeń rodzinnych zrealizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS MW 01 dane dotyczące współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS OPP 01 dane dotyczące działalności OPP Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS OZPS 01 dane dotyczące Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS ŚFA 01 dane o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS UŚA 01 dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS UŚA 02 dane ze sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRIRW SM 01 dane dotyczące cech identyfikacyjno-adresowych podmiotów skupujących mleko Pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MR ST SL2014 dane o beneficjentach Pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju
MSIT SI 01 dane dotyczące medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich oraz medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych Pochodzący z systemu Ministerstwo Sportu i Turystyki
MSWiA KZREWC 01 dane o repatriacji do Polski Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA KZREWC 02 dane o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA PBP 01 dane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA RKZW 01 dane dotyczące danych adresowych zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA RW 01 dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
KRK ZT 01 dane dotyczące prawomocnych osądzeń osób dorosłych, nieletnich, wobec których zastosowano środki wychowawczo poprawcze i kary Pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości
MS CBDKW 01 dane dotyczące budynków i lokali oraz przysługujących do nich praw Pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości
MS KRS RP 01 dane o podmiotach zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości
MS KRS RS 01 dane o podmiotach zarejestrowanych Pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości
MS SI 01 dane dotyczące sądownictwa powszechnego i wojskowego, pełnoletnich osądzonych, nieletnich, małoletnich pod nadzorem sądów, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, adopcji orzeczonych przez sąd, opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, komorników, notariuszy, zakładów karnych i aresztów śledczych, tymczasowo aresztowanych i odbywających kary, warunkowo przedterminowo zwolnionych skazanych, Służby Więziennej Pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości
MŚ BDO 01 dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Środowiska
MŚ BDO 02 dane dotyczące wielkości wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkości odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Środowiska
MŚ BDO 03 dane dotyczące odebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu Pochodzący z systemu Ministerstwo Środowiska
MŚ CITES 01 dane dotyczące wydanych zezwoleń na import i (re)eksport określonych w CITES gatunków roślin i zwierząt Pochodzący z systemu Ministerstwo Środowiska
MŚ GMOuż_GMM_GMOuw 01 dane dotyczące wydanych decyzji przez Ministra Środowiska na uwolnienie GMO do środowiska, na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM) Pochodzący z systemu Ministerstwo Środowiska
MŚ PN 01 dane o parkach narodowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Środowiska
MŚ R 01 dane dotyczące międzynarodowego obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz niektórymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi Pochodzący z systemu Ministerstwo Środowiska
MŚ SI 01 dane dotyczące zielonych technologii Pochodzący z systemu Ministerstwo Środowiska
MSPIR RM 01 dane dotyczące ratownictwa morskiego Pochodzący z systemu Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
NDAP BDN_EPDOiP_SEZAM_ZOSIA 01 dane w zakresie zasobu archiwalnego, akt udostępnionych Pochodzący z systemu Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
NIA SI 01 dane o farmaceutach Pochodzący z systemu Naczelna Izba Aptekarska
NRA SI 01 dane dotyczące liczby adwokatów, aplikantów i zespołów adwokackich Pochodzący z systemu Naczelna Rada Adwokacka
NSA SI 01 dane dotyczące działalności NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych Pochodzący z systemu Naczelny Sąd Administracyjny
NIK SI 01 dane dotyczące działalności NIK Pochodzący z systemu Najwyższa Izba Kontroli
NCBIR PB 01 dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki Pochodzący z systemu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NCN PB 01 dane w zakresie liczby oraz wartości projektów badawczych finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki Pochodzący z systemu Narodowe Centrum Nauki
NFOŚIGW KŚ 01 dane dotyczące wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska i redystrybucji tych środków oraz gospodarowania tymi środkami, gospodarowania dochodami budżetu gmin i powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚIGW KŚ 02 dane dotyczące wpływów z opłat produktowych Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFOŚIGW PZ 01 dane dotyczące pomocy zagranicznej udzielonej Polsce Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NFZ CWU 01 dane dotyczące osób fizycznych Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia
NID REZ 01 dane dotyczące parków i ogrodów historycznych Pochodzący z systemu Narodowy Instytut Dziedzictwa
OSCR SI 01 dane dotyczące badań na zawartość azotu mineralnego w glebach Pochodzący z systemu okręgowe stacje chemiczno-rolnicze
OSCR SI 02 dane dotyczące badań na zawartość azotu azotanowego w płytkich wodach gruntowych Pochodzący z systemu okręgowe stacje chemiczno-rolnicze
OPW BKP 01 dane dotyczące kodów pocztowych Pochodzący z systemu operator pocztowy wyznaczony
PAA SI 01 dane dotyczące dawki skutecznej otrzymywanej przez statystycznego mieszkańca od różnych źródeł promieniowania Pochodzący z systemu Państwowa Agencja Atomistyki
PAA SI 02 dane dotyczące radionuklidów w powietrzu atmosferycznym, promieniowania gamma, izotopów cezu i strontu w opadzie całkowitym, izotopów cezu w produktach żywnościowych i artykułach rolno-spożywczych, odpadów promieniotwórczych, użytkowników źródeł promieniowania jonizującego, aktywności beta powietrza i opadu całkowitego dla sztucznych radionuklidów Pochodzący z systemu Państwowa Agencja Atomistyki
PIP SZ 01 dane w zakresie liczby zgłoszonych sporów zbiorowych Pochodzący z systemu Państwowa Inspekcja Pracy
PKBWM WM 01 dane dotyczące wypadków morskich Pochodzący z systemu Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich
PKW SI 01 dane dotyczące kandydatów i wyników wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego Pochodzący z systemu Państwowa Komisja Wyborcza
PFRON SODiR 01 dane dotyczące pracodawców Pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON SODiR 02 dane dotyczące pracodawców według form prawnych: fundacje, Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne oddzielnie niewymienione, organizacje pracodawców, samorząd zawodowy i gospodarczy, związki zawodowe Pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON SPDSP 01 dane dotyczące warsztatów terapii zajęciowej Pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON SPDSP 02 dane dotyczące dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej Pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PIG MIDAS 01 dane dotyczące złóż, zmian zasobów geologicznych i przemysłowych, wydobycia, zmian zasobów wydobywalnych ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu oraz wód leczniczych, wód termalnych i solanek Pochodzący z systemu Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
PIG MIDAS_PSH 01 dane dotyczące zasobów wód podziemnych w Polsce Pochodzący z systemu Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
PPŚ TBR 01 dane dotyczące krajowych środków publicznych na koordynowane transgranicznie działania badawczo rozwojowe Pochodzący z systemu podmioty przekazujące środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe
PAZP OL 01 dane w zakresie liczby operacji lotniczych Pochodzący z systemu Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
PAN SI 01 dane w zakresie liczby członków PAN Pochodzący z systemu Polska Akademia Nauk
PZD SI 01 dane dotyczące powierzchni rodzinnych ogrodów działkowych Pochodzący z systemu Polski Związek Działkowców
PZSN KF 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej Pochodzący z systemu Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "START"
PTTK RD 01 dane dotyczące działalności PTTK Pochodzący z systemu Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
PUP RBPP 01 dane dotyczące osób fizycznych zarejestrowanych jako bezrobotne Pochodzący z systemu powiatowe urzędy pracy
PK SI 01 dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w prokuraturze; spraw załatwionych i do załatwienia oraz zakończonych postępowań przygotowawczych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, przestępstw stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych własnych prokuratora i powierzonych do prowadzenia innym niż Policja organom oraz wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw Pochodzący z systemu Prokuratura Krajowa
RPO SI 01 dane dotyczące spraw i wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich Pochodzący z systemu Rzecznik Praw Obywatelskich
SN SI 01 dane dotyczące spraw do rozstrzygnięcia w SN Pochodzący z systemu Sąd Najwyższy
SN SI 02 dane dotyczące stanu zatrudnienia sędziów SN Pochodzący z systemu Sąd Najwyższy
SOW EPP 01 dane o podmiotach wpisanych do ewidencji partii politycznych Pochodzący z systemu Sąd Okręgowy w Warszawie
SSE SSWMK 01 dane dotyczące stanu sanitarnego wód morskich w kąpieliskach Pochodzący z systemu stacje sanitarno-epidemiologiczne
SP EGiB 01 dane dotyczące budynków i lokali Pochodzący z systemu starostwa powiatowe
SPUM WS 01 Wykaz stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych Pochodzący z systemu starostwa powiatowe, urzędy miast na prawach powiatu
SW SI 01 dane dotyczące nadanych tytułów i stopni naukowych na kierunkach morskich Pochodzący z systemu szkoły wyższe
TOPR RD 01 dane dotyczące rocznej działalności Pochodzący z systemu Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
TGE BD 01 dane dotyczące Rynku Instrumentów Finansowych (wolumen obrotów kontraktów futures) Pochodzący z systemu Towarowa Giełda Energii S.A.
TKMSPB DS 01 dane o statkach Pochodzący z systemu towarzystwa klasyfikujące morskie statki pod polską banderą
TKKF KF 01 dane dotyczące działalności organizacji kultury fizycznej Pochodzący z systemu Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
TK SI 01 dane dotyczące wyroków i postanowień Trybunału Konstytucyjnego Pochodzący z systemu Trybunał Konstytucyjny
UdSC KZREW 04 dane o cudzoziemcach w Polsce Pochodzący z systemu Urząd do Spraw Cudzoziemców
UKE RT 02 dane dotyczące rynku telekomunikacyjnego Pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej
UKE SIIS 01 dane dotyczące liczby usług dostępu do Internetu szerokopasmowego na terytorium RP oraz liczby budynków osiągalnych przez systemy telekomunikacyjne dostępowe Pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej
UP_RP SI 01 dane dotyczące liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych oraz liczby udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych oraz udzielonych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej; liczby patentów europejskich, które uprawomocniły się na terytorium RP Pochodzący z systemu Urząd Patentowy RP
UP_RP SI 02 dane dotyczące wynalazków i patentów Pochodzący z systemu Urząd Patentowy RP
URE BK 01 dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE BK 02 dane dotyczące przedsiębiorstw posiadających koncesje na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych i obrót paliwami gazowymi, magazynowanie paliw gazowych oraz skraplanie i regazyfikację gazu ziemnego Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE CHP 01 dane dotyczące umorzeń korekcyjnych CHP Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE DGPE 01 dane dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE PDOC 01 dane dotyczące produkcji, dystrybucji i obrotu ciepłem z bazy koncesjonowana energetyka cieplna Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE SI EEE 01 dane dotyczące ewidencji świadectw efektywności energetycznej Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE SI UŚP 01 dane dotyczące umorzeń świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE ŚPBR 01 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE ŚPE 01 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE ŚPEBR 01 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia wydanych na energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE ŚPK 01 dane pochodzące ze świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych na energię elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE UG 01 dane dotyczące wydanych oraz uznanych gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
URE UK 01 dane dotyczące udzielonych koncesji w zakresie energii elektrycznej, ciepła Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
UZP BZP 01 dane w zakresie ogłoszeń o zamówieniu w zakresie: zamawiający, przedmiot zamówienia, informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, procedura Pochodzący z systemu Urząd Zamówień Publicznych
UZP BZP 02 dane w zakresie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia Pochodzący z systemu Urząd Zamówień Publicznych
UZP SI 01 dane dotyczące zielonych zamówień publicznych Pochodzący z systemu Urząd Zamówień Publicznych
UG RMiZC 01 dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy Pochodzący z systemu urzędy gmin
UG RMiZC 02 dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy Pochodzący z systemu urzędy gmin
UG RMiZC 03 dane o ludności (stałych mieszkańcach innych krajów) zameldowanej na pobyt czasowy na terytorium RP Pochodzący z systemu urzędy gmin
UM BDO 01 dane dotyczące wytworzonych i zagospodarowanych odpadów, opakowań i odpadów opakowaniowych Pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie
UM BDO 02 dane dotyczące zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych procesom odzysku i recyklingu Pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie
UM Ł 01 dane dotyczące łowiectwa Pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie
UM OWM 01 dane dotyczące ochrony wybrzeża morskiego Pochodzący z systemu urzędy morskie
UM PDO 01 dane dotyczące przyznanych dyplomów oficerskich Pochodzący z systemu urzędy morskie
UW CIS 01 dane dotyczące jednostek organizacyjnych, którym nadano status centrum integracji społecznej Pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie
UW KIS 01 dane dotyczące klubów integracji społecznej Pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie
UW Ł 01 dane dotyczące odszkodowań łowieckich Pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie
UW RM 01 dane dotyczące zespołów ratownictwa medycznego, izb przyjęć i szpitalnych oddziałów operacyjnych Pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie
UW SIDKIS 01 dane dotyczące działalności klubów integracji społecznej Pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie
UW SIZAZ 01 dane dotyczące wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej Pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie
UW ZAZ 01 dane dotyczące jednostek organizacyjnych, którym nadano status zakładu aktywności zawodowej Pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie
GIOŚ WBIKŚ 01 dane dotyczące pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi Pochodzący z systemu wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
GIOŚ WBIKŚ 02 dane dotyczące korzystania ze środowiska Pochodzący z systemu wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
WIOŚ SJWPP 01 dane dotyczące stanu jakości wód przybrzeżnych i przejściowych Pochodzący z systemu wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
WIOŚ WBIKŚ 03 dane dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza Pochodzący z systemu wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
WIOŚ WBIKŚ 04 dane dotyczące emisji zanieczyszczeń powietrza Pochodzący z systemu wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
WUG SI 01 dane dotyczące gruntów przekształconych działalnością górniczą i szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Pochodzący z systemu Wyższy Urząd Górniczy
WUG SI 02 dane dotyczące szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Pochodzący z systemu Wyższy Urząd Górniczy
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 01 dane o liczbie i koszcie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 03 dane dotyczące wyrównań emerytur zawieszonych i odsetek wypłaconych z tytułu wypłat wyrównań emerytur zawieszonych od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 08 dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZE SI 01 dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych Pochodzący z systemu zakłady eksploatujące złoża/użytkownicy złóż
ZGPZŁ PZŁ 01 dane dotyczące realizacji rocznego łowieckiego planu gospodarczego oraz strat i szkód z powodu kłusownictwa Pochodzący z systemu Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego
Do góry