Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019


Szczegółowy format przekazywanych danych (wersja graficzna) Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rodzaj Ministerstwa/Urzędy/NBP/Pozostałe
AP-01 statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AW-01 statystyczna ankieta wyznaniowa Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-01 sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-02 sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
BS sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
CBSG/01 badanie podmiotów małych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
DNU-R roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
E-GD ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
EU-SILC-G europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
F-01/o sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-01/s sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-02/dk roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-03dp sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-03m sprawozdanie o urządzeniach i budowlach melioracji podstawowych i szczegółowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
FDF działalność finansowa przedsiębiorstwa Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-01 sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-02b sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-02g infrastruktura, odbiorcy i sprzedaż gazu z sieci Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-02o sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-03 sprawozdanie o zużyciu nośników energii Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-04 sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-06 sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-09.9 sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.2 sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.3 sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.5 sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.6 sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.7 sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.7(P) sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.8 sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego Zestaw resort Ministerstwo Energii
GP sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
GUGiK-1.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o mapie zasadniczej z danych powiatowych GUGiK-1.00 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-1.00 sprawozdanie o mapie zasadniczej Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-2.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-2.00 sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-3.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-3.00 sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-4.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-4.00 sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-5.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 z danych powiatowych GUGiK-5.00 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-5.00 sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-6.00 sprawozdanie w zakresie zbierania danych dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
H-01a sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-01g sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-01s sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-01w sprawozdanie o sieci handlowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
IF instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-01 sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-02 sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-03 sprawozdanie biblioteki Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-05 sprawozdanie z działalności wystawienniczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-06 sprawozdanie z produkcji filmowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-07 sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-08 sprawozdanie kina Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-09 sprawozdanie z organizacji imprez masowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-10 sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KFT-1 sprawozdanie z działalności klubu sportowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KFT-2 sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KFT-OB/a sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KFT-OB/b sprawozdanie o obiektach sportowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KK-1 roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach Zestaw resort Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
KN-1 działalność archiwalna Zestaw resort Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
KT-2 wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KZZ sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
L-01 sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
L-02 sprawozdanie o zadrzewieniach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
L-03 sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
LOT-1 sprawozdanie o transporcie lotniczym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ŁP-3 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ŁP-4 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach i placówkach pocztowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
M-01 sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
M-06 wodociągi i kanalizacja Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
M-09 sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
MG-16 zużycie węgla koksowego Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-17 bilans koksu Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-18 zatrudnienie według wieku w koksownictwie Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-20 nakłady inwestycyjne w koksownictwie Zestaw resort Ministerstwo Energii
MN-01 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii Zestaw resort Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MN-02 sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Zestaw resort Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MRPiPS-05 sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MSWiA-29 sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-30 sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-32 sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-33 sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-34 sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-35 sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-36 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-36a sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-38 sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-39 sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-41 sprawozdanie z działalności profilaktycznej Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-42 sprawozdanie z działalności ambulatoriów Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-43 sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-44 sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-45 sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-46 sprawozdanie zużycia krwi i jej składników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-47a sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MS-ZK-7 sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZK-8 sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MT-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
MZ/Szp-11B karta statystyczna psychiatryczna Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-10A sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-10B sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-35 sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-35A sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-42 sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-45 sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-45A sprawozdanie z zatrudnienia Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-46 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-48 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-49 sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-50 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-52 sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-53 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-57 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-58 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-88A sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
OD-1 żłobki i kluby dziecięce Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-1 sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-29/k kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-3 sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-4 sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-5 sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-6 sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-7 sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-GD kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
OŚ-26 zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-27 sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
P-01 sprawozdanie o produkcji Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PARPA-G1 sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
PERN-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PL-1 sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-01 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-01/a sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach alokowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-01/s sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-02 sprawozdanie o innowacjach w przemyśle Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-02/u sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-05 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-06 sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PPP Maszyny badanie cen maszyn i urządzeń inwestycyjnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PS-01 sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PS-02 sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PS-03 sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PZP-1 lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Zestaw resort Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
RRW-1 sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-10 sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-12 sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-13 sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-19 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
RRW-2 sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-20 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
RRW-22 zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
RRW-23 zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
RRW-27 sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-28 sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-3 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-5 sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-6 sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-7 sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-8 sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-9 sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
S-12 sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SG-01 statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SG-01 statystyka gminy: samorząd i transport Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SG-01 statystyka gminy: środki trwałe Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-1 sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-1/4e informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4 Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
SOF-2F sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-3 sprawozdanie z działalności partii politycznych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-4s sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SP roczna ankieta przedsiębiorstwa Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SP-3 sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ST-P statystyka powiatu: samorząd i transport Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ST-W statystyka województwa: samorząd i transport Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-02 sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-04 sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-06 sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-08 sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-09 sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-10 sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-11/u sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TDI sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-2a sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-3 sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-3a sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-4 sprawozdanie o pracy taboru kolejowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-5 sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-6 sprawozdanie o taborze kolejowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TL-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanych statków powietrznych w ULC Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TTI sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TWS-1 sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z.2.GIJHARS dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z.3.KOWR dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-10 sprawozdanie o warunkach pracy Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-12 sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-14 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej Zestaw resort Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik do sprawozdania SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 5 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS-01 formy wsparcia klientów urzędów pracy Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 8 do sprawozdania MRPiPS-01 umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ZD-2 sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZD-3 sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZD-4 sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZD-5 sprawozdanie apteki i punktu aptecznego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-3 zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-4 zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-5 zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-6 zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-7 zestawienie tabelaryczne "Rodzinne ogrody działkowe" Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-8 zestawienie tabelaryczne "Stan pszczelarstwa w Polsce" Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZŚOR ankieta o zużyciu środków ochrony roślin Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ZOŚ-1 zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-2 zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na obszarze morskich wód wewnętrznych oraz wód terytorialnych (morza terytorialnego) Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
załącznik do sprawozdania M-01 zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-4p sprawozdanie z działalności organizacji pracodawców Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SSI-03 wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Do góry