Szczegółowy format przekazywanych danych z systemów informacyjnych przekazywanych w roku 2018


Szczegółowy format przekazywanych danych (wersja graficzna) Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rodzaj Ministerstwa/Urzędy/NBP/Pozostałe
ARIMR GR 01 dane dotyczące gospodarstw rolnych Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR IRZ 01 dane dotyczące rejestru uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR IRZ 02 dane dotyczące uboju zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR IRZ 03 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR IRZ 04 dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR PROW02 OFSA-PROW ZSZIK GePaRd SFK 01 dane o złożonych wnioskach, zawartych umowach/wydanych decyzjach, zrealizowanych płatnościach wraz z dofinansowaniem UE w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR SFK 01 dane dotyczące informacji o wykorzystanych środkach z funduszy unijnych Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARiMR SFK 02 dane o wykorzystanych środkach z funduszy krajowych Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR SFK 03 dane dotyczące zrealizowanych płatności w ramach jednolitych płatności obszarowych Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARIMR ZSZiK_IACS_SFK 01 dane dotyczące kwoty zrealizowanych płatności wraz z dofinansowaniem UE, liczby złożonych wniosków i powierzchni lub ilości deklarowanej w ramach płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności ONW Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
MRIRW SFK ARiMR 01 dane dotyczące wypłat dokonanych z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
MRiRW SFK ARiMR 02 dane o wypłatach dokonanych z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów Pochodzący z systemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ARM SFK 01 dane o stanie zapasów i rezerw materiałowych Pochodzący z systemu Agencja Rezerw Materiałowych
ARM SI 01 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat Pochodzący z systemu Agencja Rezerw Materiałowych
ARP OW 01 dane o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla Pochodzący z systemu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach
BGK SFK 01 dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw - wpływy i wydatki Pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego
BGK SFK 02 dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego SA Pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego
BGK SFK 03 dane dotyczące funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dane bilansowe Pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego
BGK SFK 04 dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw (w tym: fundusze kredytowe i przepływowe) - dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego
BGK SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Pochodzący z systemu Bank Gospodarstwa Krajowego
BFG SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu, opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych z tytułu gwarancji depozytów Pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BFG SFK 02 dane w zakresie rachunku zysków i strat, wysokości opłat rocznych wpłacanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe oraz wypłat na rzecz instytucji finansowych i z tytułu gwarancji depozytów Pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BFG SFK 03 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz stanów i przepływów w funduszach własnych Pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny
BFG SFK 04 dane dotyczące bilansu finansowo-księgowego Pochodzący z systemu Bankowy Fundusz Gwarancyjny
RzF SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Biuro Rzecznika Finansowego
RzF SI 01 dane dotyczące zaliczek wpłaconych przez zakłady ubezpieczeń na pokrycie kosztów działania Rzecznika Finansowego, rozliczenia salda zaliczek zakładów krajowych i zagranicznych działających na terytorium RP w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw Pochodzący z systemu Biuro Rzecznika Finansowego
CZSW CBDOPW Noe.NET 01 dane dotyczące tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych poddanych terapii w związku z uzależnieniami, poddanych badaniom Pochodzący z systemu Centralny Zarząd Służby Więziennej
SW SI EMERYT 01 dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego w służbie więziennej Pochodzący z systemu Centralny Zarząd Służby Więziennej
CPRDiP SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
GPW IB 01 dane dotyczące obrotów w zakresie: rynek kasowy i terminowy, New Connect, Catalyst; indeksy giełdowe Pochodzący z systemu Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
GIF KRZ 01 dane dotyczące zezwoleń na prowadzenie aptek Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Farmaceutyczny
GIJHARS SI 01 dane dotyczące gospodarstw rolnych i powierzchni ekologicznych użytków rolnych, z certyfikatem i w okresie przestawiania Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
GITD TRANS-BIT 01 dane o podmiotach wraz z taborem posiadających licencje wspólnotowe dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy Pochodzący z systemu Główny Inspektorat Transportu Drogowego
GUGIK BDOT10 01 dane dotyczące obiektów topograficznych z BDOT10k Pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGIK ORTO 01 dane dotyczące ortofotomapy Pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK SI 01 dane dotyczące powierzchni gruntów komunalnych gmin i związków międzygminnych Pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGIK ZZ 01 dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, sporządzone na podstawie zestawień wojewódzkich Pochodzący z systemu Główny Urząd Geodezji i Kartografii
IMIGW DM 02 dane meteorologiczne Pochodzący z systemu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IM RO 01 dane o przeniesieniu praw własności statków morskich dotyczące krajów spoza UE, rezydent/nierezydent Pochodzący z systemu Izba Morska
IM RO 02 dane dotyczące przeniesienia praw własności statków morskich dotyczące krajów UE, rezydent/nierezydent Pochodzący z systemu Izba Morska
JST SI 01 dane dotyczące wpływów z dywidend oraz jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną Pochodzący z systemu jednostki samorządu terytorialnego
JST SI 02 dane dotyczące podpisanych przez jst umów leasingu zwrotnego Pochodzący z systemu jednostki samorządu terytorialnego
JIR SFK 01 dane z zakresu realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z ich definicją w rozumieniu przepisów polskich lub zasad Komisji Europejskiej - Eurostatu Pochodzący z systemu jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA
KRUS CSFK 01 dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i Funduszu Motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS CSFK 02 dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali KRUS Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS CSFK 03 dane dotyczące zbiorczego rocznego bilansu KRUS i funduszy przez nią zarządzanych Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS FARMER 01 dane dotyczące świadczeniobiorców oraz świadczeń emerytalno-rentowych dla kraju ogółem i w przekroju województw Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS FARMER 02 dane dotyczące struktury emerytów i rencistów pobierających świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS FARMER_nSIU 01 dane dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń rolnych, zasiłków oraz jednorazowych odszkodowań powypadkowych Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS FARMER_nSIU 02 dane dotyczące wypłat zasiłków z ubezpieczeń społecznych, świadczeń ogółem oraz świadczeń rolnych Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS FARMER_nSIU 04 dane dotyczące przypisu składek na ubezpieczenia społeczne z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, przypis składek na ubezpieczenie Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS FARMER_nSIU 05 dane dotyczące liczby ubezpieczonych na Funduszu Emerytalno-Rentowym, liczby i przeciętnej wysokości świadczeniobiorców, liczby i przeciętnej wysokości nowo przyznanych emerytur, długości okresu ubezpieczenia Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS FARMER_nSIU 06 dane w zakresie składki przypisanej na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne rolników, wypłaty świadczeń, liczby ubezpieczonych rolników Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS nSIU 01 dane o przyznaniu jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KRUS SEO 01 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Pochodzący z systemu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
KGSG CBD SF 01 dane dotyczące ruchu na granicach Polski Pochodzący z systemu Komenda Główna Straży Granicznej
KNF ESPI 01 dane w zakresie: wykaz funduszy inwestycyjnych; rodzaj funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych; kopie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych i zbiorczych portfeli papierów wartościowych Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF EST 01 dane dotyczące Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SISFDM 01 dane ze sprawozdań finansowych domów maklerskich Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SIUKNF 01 dane dotyczące banków komercyjnych, banków prowadzących działalność powierniczą i maklerską Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNP 02 dane dotyczące ilorazu wartości jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach i liczby członków otwartego funduszu, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNP 03 dane dotyczące Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz OFE Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNP 04 dane dotyczące Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE), Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNP_SNU_ESPI 01 dane z rachunku zysków i strat: pracowniczych funduszy emerytalnych, pracowniczych towarzystw emerytalnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych oraz aktywa netto PFE Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNU 03 dane z kwartalnych danych i informacji do celów nadzoru według linii biznesowych Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNU 04 dane dotyczące kosztów likwidacji szkód Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNU 05 dane dotyczące działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w ramach prawa do zakładania przedsiębiorstw Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNU 06 dane dotyczące zmiany stanu rezerwy na koszty likwidacji szkód na udziale własnym Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KNF SNU 08 dane z dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych w podziale na ogółem i działy I i II, formy organizacyjne, rodzaje kapitału Pochodzący z systemu Komisja Nadzoru Finansowego
KSM SISz 01 dane dotyczące osób hospitalizowanych w zakresie zgodnym z elektronicznym standardem przekazywania danych Pochodzący z systemu komórki właściwe w sprawach statystyki medycznej wskazane przez wojewodę
KRRIT SIŚA 01 dane dotyczące środków abonamentowych przekazanych przez Telewizję Polską do oddziałów terenowych Pochodzący z systemu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
KSAP SFK 01 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
KSSIP ENOVA 01 dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
KFK SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.
KOBIZE-IOŚ PIB 05 dane dotyczące uprawnień do emisji gazów cieplarnianych Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
KOWR EGERIA 01 dane dotyczące środków UE przekazywanych na poszczególne instrumenty pomocy i prefinansowanych przez budżet państwa Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
KOWR EGERIA 02 dane o środkach krajowych przekazywanych na poszczególne instrumenty pomocy i prefinansowanych przez budżet państwa Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
KOWR EPP 01 dane dotyczące producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pochodzący z systemu Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
MC AM 01 dane dotyczące aktów małżeństwa Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC AU 01 dane dotyczące aktów urodzenia sporządzonych w danym miesiącu kalendarzowym Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC AZ 01 dane dotyczące aktów zgonu Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC CEPIK 01 dane dotyczące pojazdów nowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC CEPIK 02 dane dotyczące pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep i naczep zarejestrowanych na terytorium RP Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC CEPIK 03 dane dotyczące samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych siodłowych i autobusów oraz przyczep i naczep do przewozu kontenerów Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 02 dane o liczbie i cechach osób zmieniających miejsce pobytu stałego w kraju Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 04 dane o liczbie i cechach osób zameldowanych na pobyt stały po przyjeździe z zagranicy Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MC PESEL 07 dane dotyczące osób wymeldowanych w związku z wyjazdem za granicę z zamiarem stałego pobytu Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
USC RSC 01 dane dotyczące urodzenia oraz dziecka i rodziców Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
USC RSC 02 dane dotyczące małżeństwa oraz cech osób zawierających związek małżeński Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
USC RSC 03 dane dotyczące cech osoby zmarłej Pochodzący z systemu Ministerstwo Cyfryzacji
MEN SIO 04 dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, oddziałów, uczniów, absolwentów, nauczaniu języków obcych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego, uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, uczniów wymagających kształcenia specjalnego Pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji Narodowej
MEN SIO 05 dane dotyczące liczby dzieci w internatach i bursach, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym w szkołach i ośrodkach, zajęcia pozalekcyjne, placówki wychowania pozaszkolnego, stypendia i zasiłki, gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Pochodzący z systemu Ministerstwo Edukacji Narodowej
ME OEG 01 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami spoza UE Pochodzący z systemu Ministerstwo Energii
ME OEG 02 dane dotyczące obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym z krajami UE Pochodzący z systemu Ministerstwo Energii
ME SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Pochodzący z systemu Ministerstwo Energii
IAS SCM 01 dane dotyczące nieruchomości Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF AES 01 dane ze zgłoszenia do procedury wywozu, procedury uszlachetniania biernego, powrotnego wywozu oraz korekt tych zgłoszeń Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF AIS 01 dane z importowych zgłoszeń celnych oraz korekt tych zgłoszeń Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF BESTIA 02 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-30S, Rb-34S Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF BR 01 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF GH 01 dane o przychodach i wygranych w grach hazardowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF INTRASTAT 01 dane ze zgłoszeń INTRASTAT oraz korekt tych zgłoszeń Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF KCS 01 dane o wybranych podmiotach, które podlegały czynnościom kontrolnym Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF OMF 01 dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF OSC 01 dane z deklaracji statystycznych dotyczących odprawy scentralizowanej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF PJB 01 dane dotyczące bilansu jednostek budżetowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF PM 01 dane dotyczące pożyczek międzyrządowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF Rb 01 dane dotyczące sprawozdania Rb-28NWS Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF Rb 02 dane dotyczące przyrostu należności SP z tytułu wykupu odsetek, przychodów i rozchodów budżetu państwa Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF Rb 03 dane dotyczące umorzeń należności sektora instytucji rządowych i samorządowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF Rb 04 dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN 01 dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na podstawie sprawozdań: Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-UN - kwestionariusz dotyczący długu publicznego sektora instytucji rządowych i samorządowych według podsektorów instytucjonalnych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SIP-PIT_CIT 01 dane dotyczące wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SISJSFP 01 dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SISJSFP 02 dane dotyczące pożyczek Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SISJSFP 03 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SISJSFP_TREZOR 01 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27UE, Rb-28UE i Rb-28UE WPR Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF SK 01 dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych) Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF ŚRZ 01 dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF TREZOR 01 dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w zakresie planu i wykonania w szczegółowości klasyfikacji budżetowej Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF TREZOR 05 dane dotyczące sprawozdań: Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF TREZOR 06 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27UE, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28UE, Rb-33, Rb-35, Rb-40 Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF TREZOR_BESTIA 01 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, Rb-34PL Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF TREZOR_BESTIA 02 dane dotyczące sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-30S, Rb-33, Rb-34S, Rb-35, Rb-40 Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF VAT 01 dane dotyczące osób fizycznych będących podatnikami VAT i pozostałych podmiotów będących podatnikami VAT Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF WPFJST 01 dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF ZD 01 dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych) Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF ZEFIR dane dotyczące importu samochodów używanych z obszaru UE Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF ZEFIR2 01 dane dotyczące dochodów z podatku akcyzowego ogółem Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF ZSFP 01 dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż Skarb Państwa Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MF ZSFP_SISJSFP 01 dane dotyczące sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie należności Skarbu Państwa Pochodzący z systemu Ministerstwo Finansów
MGMiŻŚ PO RYBY 01 dane dotyczące wartości projektów w ramach PO RYBY 2007-2013 i PO RYBY 2014-2020 Pochodzący z systemu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MGMiŻŚ SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Pochodzący z systemu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MGMiŻŚ SI 02 dane dotyczące wypłat z części unijnej na rzecz ostatecznych beneficjentów w ramach PO Ryby 2014-2020 Pochodzący z systemu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MGMiŻŚ ZSR 01 dane o zakupie/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów spoza UE Pochodzący z systemu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MGMiŻŚ ZSR 02 dane dotyczące zakupu/sprzedaży ryb z burty dotyczące krajów UE Pochodzący z systemu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MIiB DJ 01 dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe w ramach kompetencji ministra właściwego ds. transportu Pochodzący z systemu Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
MKiDN SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Pochodzący z systemu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MNiSW ZSIoNiSW 07 dane dotyczące wykazu szkół wyższych i jednostek zamiejscowych oraz instytutów naukowych i badawczych Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 08 dane dotyczące obsady kadrowej na poziomie szkół wyższych Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW ZSIoNiSW 13 dane dotyczące planu rzeczowo-finansowego dla publicznych uczelni wyższych Pochodzący z systemu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MON KRAB_ZWSI RON 01 dane dotyczące wydatków militarnych Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MON KRAB_ZWSI RON 02 dane dotyczące informacji o wartości brutto, netto i amortyzacji środków trwałych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do uzbrojenia i sprzętu wojskowego Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MON OP 01 dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego MON Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MON ROMB_KRAB_EP 01 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MON SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MON SI 02 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MON ZOZ 01 dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MON ZOZ 02 dane o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku zysków i strat Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MON ZOZ 03 dane z rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MON ZOZ 04 dane dotyczące zbiorczego bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Obrony Narodowej
MRPIPS KSMŚR 04 dane o świadczeniach rodzinnych Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPIPS SIOZ 01 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Pochodzący z systemu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRIRW CDRwB JDR 01 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MRIRW CDRwB JDR 02 dane ze sprawozdań z wykonania planu finansowego wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MRiRW PFJDR 01 dane ze sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek doradztwa rolniczego Pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MRiRW SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MRIRW ZSRIR 01 dane dotyczące cen produktów rolnych Pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
WODR SFK 01 dane dotyczące przychodów, kosztów, wyników Pochodzący z systemu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MR FKT 01 dane dotyczące Funduszu Kredytu Technologicznego Pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju
MR KSI SIMIK 07-13 01 dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów Pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju
MR KSI SIMIK 07-13 02 dane dotyczące wykorzystania środków UE w zakresie wypłat z części UE na rzecz ostatecznych beneficjentów Pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju
MR KSI SIMIK 07-13_CST 01 dane dotyczące liczby oraz wartości projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych (EFRR, EFS) i funduszu spójności Pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju
MR KUKE 01 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa Pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju
MR KUKE 02 dane dotyczące działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowanej przez Skarb Państwa w zakresie sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego, zawartych ubezpieczeniach eksportowych, udzielonych gwarancjach ubezpieczeniowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju
MR SID 01 dane dotyczące jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe realizowane w spółkach, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje minister właściwy ds. gospodarki Pochodzący z systemu Ministerstwo Rozwoju
MSIT SI 02 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Pochodzący z systemu Ministerstwo Sportu i Turystyki
MSWiA PSZOZ ZiSB 01 dane dotyczące finansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA PSZOZ ZiSB 02 dane o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie składników rachunku zysków i strat Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA PSZOZ ZiSB 03 dane dotyczące rachunku zysków i strat dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA PSZOZ ZiSB 04 dane dotyczące zbiorczego bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA PSZOZ ZiSB 05 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA SI 01 dane dotyczące systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych podległych MSWiA Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA SI 02 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
PRW RW 01 dane dotyczące działalności związanej z wykonywaniem ratownictwa wodnego Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSZ WM 01 dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju oraz międzynarodowych instytucji finansowych udzielających pożyczek krajom trzecim lub podmiotom prywatnym Pochodzący z systemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MS AN 01 dane o liczbie zawartych aktów notarialnych Pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości
MS SI EMERYT 01 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości
MS SI EMERYT 02 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Pochodzący z systemu Ministerstwo Sprawiedliwości
MŚ SJFP 01 dane dotyczące wykonania planu finansowego oraz bilansu i rachunku zysków i strat parków narodowych Pochodzący z systemu Ministerstwo Środowiska
MZ SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia
MZ SSRMZ 01 dane dotyczące przewidywanego wykonania planów finansowych z zakresu rachunku zysków i strat oraz bilansu, dla jednostek, których organem założycielskim lub nadzorującym są organy administracji rządowej, jednostki zaliczane do podsektora rządowego oraz jednostki samorządu terytorialnego Pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia
MZ SSRMZ 02 dane dotyczące samorządowych zakładów opieki zdrowotnej (przychodów, kosztów, wyniku) Pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia
MZ SSRMZ 03 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia
MZ_CSIOZ RPWDL 01 dane dotyczące świadczeniodawców, zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych Pochodzący z systemu Ministerstwo Zdrowia
MF SAE 01 dane dotyczące rentowności pięcioletnich obligacji skarbowych Pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski
NBP ZSK-KG 02 dane dotyczące rachunku zysków i strat NBP Pochodzący z systemu Narodowy Bank Polski
NFZ OP 01 dane dotyczące wybranych przypadków medycznych, wydatków oraz "quasi cen" usług opieki zdrowotnej w szpitalach Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ SFK 01 dane dotyczące realizacji planów finansowego i inwestycyjnego NFZ oraz przewidywanego ich wykonania, bilansu NFZ oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ SFK 02 dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej podlegających refundacji z NFZ dla szpitali działających w formie spółek kapitałowych i instytutów badawczych Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ SFK 03 dane dotyczące wstępnych danych łącznych Centrali oraz oddziałów (przychodów, kosztów, wyniku) Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ SFK 04 dane z rachunku zysków i strat dla terenowych oddziałów i centrali NFZ Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ SFK 05 dane dotyczące wybranych danych bilansowych NFZ Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ SFK 06 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ SI 01 dane dotyczące świadczeniodawców, jednostek organizacyjnych (w ramach danego świadczeniodawcy), komórek organizacyjnych wykonujących świadczenie (w ramach jednostki danego świadczeniodawcy) Pochodzący z systemu Narodowy Fundusz Zdrowia
OSW SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
PIP WP 01 dane o wypadkach przy pracy Pochodzący z systemu Państwowa Inspekcja Pracy
PFRON SFK SOF-MP 01 dane dotyczące miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz przychodów i wpłat z tytułu obowiązkowych płatności na PFRON Pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON SODiR 03 dane dotyczące pracowników oraz wykonujących działalność gospodarczą Pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON SODiR 04 dane dotyczące rolników Pochodzący z systemu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PRSIE SI 01 dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji Pochodzący z systemu Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
PGPM BPS 01 dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej podmiotów gospodarki narodowej dysponujących portową bazą przeładunkowo-składową lub dokonujących załadunku lub rozładunku statków w portach morskich Pochodzący z systemu podmioty gospodarcze dysponujące portową bazą przeładunkowo składową i dokonujące załadunku lub rozładunku statków w portach morskich
PPDG CJ 01 dane dotyczące cen jednolitych na terenie całego kraju lub jego części Pochodzący z systemu podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ustalające ceny jednolite na terenie całego kraju lub jego części
PZL PL 01 dane o przewozach samolotami polskich i obcych przewoźników lotniczych do lub z portów polskich Pochodzący z systemu podmioty zarządzające lotniskami o rocznym ruchu pasażerów 15 tys. i większym
PAN SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Polska Akademia Nauk
POT SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Polska Organizacja Turystyczna
PISM SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
PISF SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Polski Instytut Sztuki Filmowej
PBUK SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz obowiązkowych wpłat zakładów ubezpieczeń Pochodzący z systemu Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
PCA SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Polskie Centrum Akredytacji
PJIRS SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat, bilansu oraz uzyskanych dotacji Pochodzący z systemu pozostałe jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA
PJIRS SFK 02 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu oraz informacje o wysokości uzyskanych dotacji Pochodzący z systemu pozostałe jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z zasadami ESA
PGRP SI 01 zakres wielkości udziałów Skarbu Państwa w spółkach Pochodzący z systemu Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
PSEE EE 01 dane dotyczące odbiorców energii elektrycznej wykorzystujących energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe Pochodzący z systemu przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży energii elektrycznej
RIO SI 01 dane dotyczące pożyczek i kredytów zagrożonych, będących aktywami jednostek samorządu terytorialnego Pochodzący z systemu regionalne izby obrachunkowe
SO RiS 01 dane dotyczące orzeczeń w zakresie rozwodów i separacji Pochodzący z systemu sądy okręgowe
C-02-S ceny detaliczne towarów konsumpcyjnych z systemów informatycznych wybranych sieci handlowych Pochodzący z systemu sieci handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną na terenie kraju
SPu RCiWN 01 dane dotyczące cen i wartości nieruchomości Pochodzący z systemu starostwa powiatowe
SPu RCiWN 02 dane dotyczące cen i wartości nieruchomości Pochodzący z systemu starostwa powiatowe
TDT SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz przewidywanego wykonania, rachunku zysków i strat oraz przewidywanego wykonania Pochodzący z systemu Transportowy Dozór Techniczny
UFG SFK 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat Pochodzący z systemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
UFG SFK 02 dane w zakresie rachunku zysków i strat Pochodzący z systemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
UDT SFK 01 dane dotyczące prognozy sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat, bilansu Pochodzący z systemu Urząd Dozoru Technicznego
UKE RT 01 dane o abonentach telefonii ruchomej Pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej
UKE SFK 01 dane dotyczące dochodów z tytułu: udzielonych koncesji (UMTS), rocznej opłaty telekomunikacyjnej, opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, rocznej opłaty za prawo do wykorzystania zasobów numeracji Pochodzący z systemu Urząd Komunikacji Elektronicznej
ULC RCSP 01 dane o przeniesieniu prawa własności samolotów dotyczące krajów spoza UE, rezydent/nierezydent Pochodzący z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego
ULC RCSP 02 dane dotyczące przeniesienia prawa własności samolotów dotyczące krajów UE, rezydent/nierezydent Pochodzący z systemu Urząd Lotnictwa Cywilnego
URE SI PCBC 01 dane dotyczące paliw ciekłych i biopaliw ciekłych Pochodzący z systemu Urząd Regulacji Energetyki
UG UN 01 dane dotyczące innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe Pochodzący z systemu urzędy gmin
UM SFK 01 dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego Pochodzący z systemu urzędy marszałkowskie
UM BPS 01 dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej urzędów morskich Pochodzący z systemu urzędy morskie
UM PM 01 dane o nowych użytkownikach nabrzeży w portach morskich Pochodzący z systemu urzędy morskie
UM TM 01 dane o transporcie morskim Pochodzący z systemu urzędy morskie
UW WJ 01 dane o zespołach ratownictwa medycznego, lotniczych zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, centrach urazowych, izbach przyjęć, specjalistycznych oddziałach, centrach powiadamiania ratunkowego Pochodzący z systemu urzędy wojewódzkie
ZER_MSWiA SI Emeryt 01 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków pogrzebowych, świadczeń pozaubezpieczeniowych Pochodzący z systemu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ZER_MSWiA SI Emeryt 02 dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego MSWiA Pochodzący z systemu Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
ZUS KSI 01 dane dotyczące przypisu składek na FUS, przypisu składek na Fundusz Pracy, przypisu składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI-CRPS 01 dane dotyczące płatników składek, osób objętych ubezpieczeniem, za które płatnik rozliczył składki należne na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI-CRPS 02 dane dotyczące wyrejestrowanych płatników składek Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI-CRU 01 dane dotyczące ubezpieczonych Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 02 dane o liczbie i kwocie jednorazowych odszkodowań wypłaconych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 04 dane dotyczące świadczeniobiorców, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i jednorazowych odszkodowań powypadkowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, rent socjalnych Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 05 dane dotyczące świadczeniobiorców i świadczeń emerytalno-rentowych dla kraju ogółem i województw Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 06 dane dotyczące wypłat i przeciętnej wysokości zasiłków oraz świadczeń rehabilitacyjnych i jednorazowych odszkodowań powypadkowych Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 07 dane dotyczące struktury emerytów i rencistów pobierających świadczenia wypłacane przez ZUS, osób pobierających zasiłek macierzyński, przypisu składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 09 dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_EMIR_RENTIER 10 dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_KSI-CRPS 01 dane dotyczące zatrudnionych na umowę o pracę, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób współpracujących oraz dotyczące liczby ubezpieczonych, którzy zostali zgłoszeni do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych więcej niż przez jednego płatnika Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_SAP ERP 01 dane dotyczące składek należnych OFE nieprzekazanych funduszom emerytalnym w danym roku, przekazanych OFE w danym roku, ale należnych w latach poprzednich, ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, FEP, FRD i ZUS Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS KSI_SAP ERP 02 dane dotyczące składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS SAP ERP 01 dane dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów bilansowych FRD, Funduszu Emerytur Pomostowych (informacji z wykonania wybranych elementów planu finansowego), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach) Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS SAP ERP 02 dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali ZUS Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZUS SAP ERP 03 dane dotyczące wybranych danych bilansowych ZUS i FUS Pochodzący z systemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZU SI 01 dane dotyczące cen ubezpieczeń Pochodzący z systemu zakłady ubezpieczeń świadczące usługi na terenie kraju
ZR SI 01 dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz bilansu Pochodzący z systemu Zarządca Rozliczeń S.A.
ZPM BPS 01 dane dotyczące portowej bazy przeładunkowo-składowej zarządów portów morskich Pochodzący z systemu zarządy portów morskich
Do góry