Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2018


Szczegółowy format przekazywanych danych (wersja graficzna) Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rodzaj Ministerstwa/Urzędy/NBP/Pozostałe
AK-B/m ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AK-H/m ankieta koniunktury gospodarczej - handel Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AK-I/p ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AK-P ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AK-R ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
AK-R ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AK-U/m ankieta koniunktury gospodarczej - usługi Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-05 sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-06 meldunek o budownictwie mieszkaniowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-07 sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-08 sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-09 sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
BR-01 książeczka budżetu gospodarstwa domowego Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BR-01a badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BR-01b badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BR-04 badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BRG badanie ruchu granicznego pojazdów i osób Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BRGp badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-01 sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-01b sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-02-1 notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy "owoce" i "warzywa"), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-02-2 notowania cen detalicznych owoców i warzyw Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-02-3 notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-02-C notowania cen detalicznych jednolitych w kraju i zakupywanych przez Internet Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-03 sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-04 sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-05 sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-06 sprawozdanie o cenach producentów usług Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-07-1 notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-08-1 notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-08-C notowania cen detalicznych jednolitych w kraju związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
DG-1 meldunek o działalności gospodarczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
DNU-K kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne Zestaw resort Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
EU-SILC-I europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
F-01/dk kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-01/I-01 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-02a sprawozdanie bilansowe nośników energii Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-09.1 sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.10 sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.11 sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.2 sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.3 sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.4 sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.5 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.6 sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.7 sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.8 sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.1(w)k sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.1k sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.4(D)k sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.4(Ob)k sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.4(P)k sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.m miesięczne dane o energii elektrycznej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-11e sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-11g sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-11n sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw Zestaw resort Ministerstwo Energii
GAZ-1 sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym Zestaw resort Ministerstwo Energii
GAZ-2 sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń Zestaw resort Ministerstwo Energii
GAZ-3 sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Zestaw resort Ministerstwo Energii
GUNB-1 obiekty budowlane oddane do użytkowania Zestaw resort Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
GUNB-2 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych Zestaw resort Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
H-01/k kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-02n sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-02p sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
I-01 sprawozdanie o nakładach na środki trwałe Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KGD kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
KNF-02 sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji Zestaw resort Komisja Nadzoru Finansowego
KNF-03 sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych Zestaw resort Komisja Nadzoru Finansowego
KT-1 sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
M-05 wykaz wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez zarządcę Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
MG/NZ sprawozdanie o nowych zamówieniach Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/NZ/D sprawozdanie o nowych zamówieniach Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/PZ sprawozdanie o portfelu zamówień Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/PZ/D sprawozdanie o portfelu zamówień Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/PZR sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/RS sprawozdanie z remontów statków Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/SZ sprawozdanie z budowy statków Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG-15 produkcja i sprzedaż w koksownictwie Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-19 zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-21 import węgla koksowego do produkcji koksu Zestaw resort Ministerstwo Energii
MRPiPS-01 sprawozdanie o rynku pracy Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPiPS-02 sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPiPS-03 sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPiPS-04 sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPiPS-07 sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-DB3 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-DB5 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-DB6 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-DB7 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-Not24 sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S10o wojsk. sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S10g wojsk. sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S11/12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S11/12o sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S11/12a sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S19o sprawozdanie w sprawach gospodarczych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S19r sprawozdanie w sprawach gospodarczych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S19k sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S19z sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S1e sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznych postępowaniach upominawczych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S20KRS sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S20UN sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S20z sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych) Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S28 karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S5a sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S5g wojsk. sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S6 wojsk. sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej) Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S7 wojsk. sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZK-2 miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZK-6 sprawozdanie o nauczaniu skazanych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZN26p sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZN26s sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZN27p sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZN27s sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MZ/N-1a karta zgłoszenia nowotworu złośliwego Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-03 sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-35B sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-55 okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
NBP-NK/B ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - biur Zestaw resort Narodowy Bank Polski
NBP-NK/H ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - handlowych Zestaw resort Narodowy Bank Polski
NBP-NK/M ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - magazynów Zestaw resort Narodowy Bank Polski
NBP-NM/RP ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych - rynek pierwotny Zestaw resort Narodowy Bank Polski
NBP-NM/RW ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych - rynek wtórny Zestaw resort Narodowy Bank Polski
OŚ-2b sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-4/r roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-4g sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-4p sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-4w sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-4w/n sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
P-02 meldunek o produkcji wyrobów i zapasach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PDP podróż do Polski Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
PK-DB4 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Zestaw resort Prokuratura Krajowa
PK-P1CA sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych Zestaw resort Prokuratura Krajowa
PK-P1K sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych Zestaw resort Prokuratura Krajowa
PK-P1N sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych Zestaw resort Prokuratura Krajowa
PKZ uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
PM-1 roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach Zestaw resort Ministerstwo Obrony Narodowej
PPP Budownictwo badanie cen w budownictwie Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PPP Czynsze najmu badanie cen czynszów najmu w Warszawie Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PPP E-1 Badanie cen artykułów konsumpcyjnych "Żywność, napoje, tytoń" Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PPP E-2 Badanie cen artykułów konsumpcyjnych "Artykuły użytku osobistego" Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-04 sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-05Sz sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-06 sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-08 sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-09U sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-09W sprawozdanie o wylęgach drobiu Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-10M meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-10Ma meldunek o skupie niektórych gatunków owoców Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-10S sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
RAF-1 sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej Zestaw resort Ministerstwo Energii
RAF-2 sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw Zestaw resort Ministerstwo Energii
R-CT notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-CzBR czerwcowe badanie rolnicze Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-CzBR czerwcowe badanie rolnicze Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
RF-01 kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
RF-02 sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
RF-03 sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-r-oz badanie plonów zbóż ozimych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-r-pw badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
RRW-17 sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-18 sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-26 sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
R-r-z badanie plonów ziemniaków Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-r-zb badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-ZW-B badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-ZW-B badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-ZW-S badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-ZW-S badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
S-10 sprawozdanie o studiach wyższych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
S-11 sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SFU-OZ sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-2 sprawozdanie o działalności związków zawodowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SSI-01 sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SSI-02 sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SSI-10G wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
SSI-10I Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
T-11/k sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TD-E kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TFI sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-1 sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-2 sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TWA wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
UTW-1 sprawozdanie z działalności uniwersytetów trzeciego wieku Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
WINS wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z.1.MRiRW dopłaty dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej, Przejściowej Płatności Uzupełniającej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z.4.IERiGZ-PIB bilans ryb i owoców morza Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-05 badanie popytu na pracę Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
zał. DG-1 załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
załącznik nr 1 do R-08 sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 7 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni według gmin Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ZD badanie aktywności ekonomicznej ludności Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
ZD-A praca nierejestrowana - ankieta modułowa BAEL Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
ZD-E praca a obowiązki rodzinne - ankieta modułowa BAEL Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
ZG kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
Z-KS karta statystyczna strajku Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-KW zestaw danych o wypadkach przy pracy Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S1a sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
C-09 Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
MS-S5o wojsk. sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
BSS-1I badanie spójności społecznej - kwestionariusz indywidualny Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BSS-1G-RB badanie spójności społecznej - kwestionariusz gospodarstwa domowego. Ocena realizacji badania Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BSS-1G badanie spójności społecznej - kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-07-C notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej (ceny jednolite) Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
Do góry