Szczegółowy format przekazywanych danych


Szczegółowy format przekazywanych danych (wersja graficzna) Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rodzaj Ministerstwa/Urzędy/NBP/Pozostałe
AK-B/m ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AK-H/m ankieta koniunktury gospodarczej - handel Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AK-I/p ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AK-P ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AK-R ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
AK-R ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AK-U/m ankieta koniunktury gospodarczej - usługi Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AP-01 statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
AW-01 statystyczna ankieta wyznaniowa Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-01 sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-02 sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-05 sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-06 meldunek o budownictwie mieszkaniowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-07 sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-08 sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
B-09 sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
BR-01 książeczka budżetu gospodarstwa domowego Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BR-01a badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BR-01b badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BR-04 badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BRG badanie ruchu granicznego pojazdów i osób Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BRGp badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BS sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-01 sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-01b sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-02-1 notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy "owoce" i "warzywa"), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-02-2 notowania cen detalicznych owoców i warzyw Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-02-3 notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-02-C notowania cen detalicznych jednolitych w kraju i zakupywanych przez Internet Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-03 sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-04 sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-05 sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-06 sprawozdanie o cenach producentów usług Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-07-1 notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-08-1 notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-08-C notowania cen detalicznych jednolitych w kraju związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
CBSG/01 badanie podmiotów małych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
DG-1 meldunek o działalności gospodarczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
DNU-K kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
DNU-R roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
E-GD ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne Zestaw resort Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
EU-SILC-G europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
EU-SILC-I europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
F-01/dk kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-01/I-01 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-01/o sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-01/s sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-02/dk roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-03dp sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
F-03m sprawozdanie o urządzeniach i budowlach melioracji podstawowych i szczegółowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
FDF działalność finansowa przedsiębiorstwa Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-01 sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-02a sprawozdanie bilansowe nośników energii Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-02b sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-02g infrastruktura, odbiorcy i sprzedaż gazu z sieci Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-02o sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-03 sprawozdanie o zużyciu nośników energii Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-04 sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-06 sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
G-09.1 sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.10 sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.11 sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.2 sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.3 sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.4 sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.5 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.6 sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.7 sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.8 sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-09.9 sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.1(w)k sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.1k sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.2 sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.3 sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.4(D)k sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.4(Ob)k sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.4(P)k sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.5 sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.6 sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.7 sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.7(P) sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.8 sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-10.m miesięczne dane o energii elektrycznej Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-11e sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-11g sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych Zestaw resort Ministerstwo Energii
G-11n sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw Zestaw resort Ministerstwo Energii
GAZ-1 sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym Zestaw resort Ministerstwo Energii
GAZ-2 sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń Zestaw resort Ministerstwo Energii
GAZ-3 sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Zestaw resort Ministerstwo Energii
GP sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
GUGiK-1.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o mapie zasadniczej z danych powiatowych GUGiK-1.00 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-1.00 sprawozdanie o mapie zasadniczej Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-2.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-2.00 sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-3.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-3.00 sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-4.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-4.00 sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-5.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 z danych powiatowych GUGiK-5.00 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-5.00 sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUGiK-6.00 sprawozdanie w zakresie zbierania danych dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów Zestaw resort Główny Urząd Geodezji i Kartografii
GUNB-1 obiekty budowlane oddane do użytkowania Zestaw resort Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
GUNB-2 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych Zestaw resort Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
H-01/k kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-01a sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-01g sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-01s sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-01w sprawozdanie o sieci handlowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-02n sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
H-02p sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
I-01 sprawozdanie o nakładach na środki trwałe Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
IF instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-01 sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-02 sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-03 sprawozdanie biblioteki Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-05 sprawozdanie z działalności wystawienniczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-06 sprawozdanie z produkcji filmowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-07 sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-08 sprawozdanie kina Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-09 sprawozdanie z organizacji imprez masowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
K-10 sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KFT-1 sprawozdanie z działalności klubu sportowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KFT-2 sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KFT-OB/a sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KFT-OB/b sprawozdanie o obiektach sportowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KGD kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
KK-1 roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach Zestaw resort Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
KN-1 działalność archiwalna Zestaw resort Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
KNF-02 sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji Zestaw resort Komisja Nadzoru Finansowego
KNF-03 sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych Zestaw resort Komisja Nadzoru Finansowego
KT-1 sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KT-2 wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
KZZ sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
L-01 sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
L-02 sprawozdanie o zadrzewieniach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
L-03 sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
LOT-1 sprawozdanie o transporcie lotniczym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ŁP-3 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ŁP-4 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach i placówkach pocztowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
M-01 sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
M-05 wykaz wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez zarządcę Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
M-06 wodociągi i kanalizacja Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
M-09 sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
MG/NZ sprawozdanie o nowych zamówieniach Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/NZ/D sprawozdanie o nowych zamówieniach Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/PZ sprawozdanie o portfelu zamówień Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/PZ/D sprawozdanie o portfelu zamówień Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/PZR sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/RS sprawozdanie z remontów statków Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG/SZ sprawozdanie z budowy statków Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
MG-15 produkcja i sprzedaż w koksownictwie Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-16 zużycie węgla koksowego Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-17 bilans koksu Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-18 zatrudnienie według wieku w koksownictwie Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-19 zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-20 nakłady inwestycyjne w koksownictwie Zestaw resort Ministerstwo Energii
MG-21 import węgla koksowego do produkcji koksu Zestaw resort Ministerstwo Energii
MN-01 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii Zestaw resort Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MN-02 sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Zestaw resort Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MRPiPS-01 sprawozdanie o rynku pracy Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPiPS-02 sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPiPS-03 sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPiPS-04 sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPiPS-05 sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MRPiPS-07 sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-DB3 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-DB5 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-DB6 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-DB7 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-Not24 sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S10o wojsk. sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S10g wojsk. sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S11/12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S11/12o sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S11/12a sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S19o sprawozdanie w sprawach gospodarczych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S19r sprawozdanie w sprawach gospodarczych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S19k sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S19z sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S1e sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznych postępowaniach upominawczych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S20KRS sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S20UN sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S20z sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych) Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S28 karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S5a sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S5g wojsk. sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S6 wojsk. sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej) Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S7 wojsk. sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MSWiA-29 sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-30 sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-32 sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-33 sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-34 sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-35 sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-36 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-36a sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-38 sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-39 sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-41 sprawozdanie z działalności profilaktycznej Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-42 sprawozdanie z działalności ambulatoriów Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-43 sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-44 sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-45 sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-46 sprawozdanie zużycia krwi i jej składników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MSWiA-47a sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej Zestaw resort Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
MS-ZK-2 miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZK-6 sprawozdanie o nauczaniu skazanych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZK-7 sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZK-8 sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZN26p sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZN26s sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZN27p sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-ZN27s sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MT-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
MZ/N-1a karta zgłoszenia nowotworu złośliwego Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ/Szp-11B karta statystyczna psychiatryczna Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-03 sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-10A sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-10B sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-35 sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-35A sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-35B sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-42 sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-45 sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-45A sprawozdanie z zatrudnienia Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-46 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-48 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-49 sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-50 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-52 sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-53 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-55 okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-57 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-58 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-88A sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
MZ-89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
NBP-NK/B ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - biur Zestaw resort Narodowy Bank Polski
NBP-NK/H ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - handlowych Zestaw resort Narodowy Bank Polski
NBP-NK/M ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - magazynów Zestaw resort Narodowy Bank Polski
NBP-NM/RP ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych - rynek pierwotny Zestaw resort Narodowy Bank Polski
NBP-NM/RW ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych - rynek wtórny Zestaw resort Narodowy Bank Polski
OD-1 żłobki i kluby dziecięce Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-1 sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-29/k kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-3 sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-4 sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-5 sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-6 sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-7 sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
OS-GD kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
OŚ-26 zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-27 sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-2b sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-4/r roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-4g sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-4p sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-4w sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
OŚ-4w/n sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
P-01 sprawozdanie o produkcji Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
P-02 meldunek o produkcji wyrobów i zapasach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PARPA-G1 sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zestaw resort Ministerstwo Zdrowia
PDP podróż do Polski Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
PERN-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PK-DB4 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Zestaw resort Prokuratura Krajowa
PK-P1CA sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych Zestaw resort Prokuratura Krajowa
PK-P1K sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych Zestaw resort Prokuratura Krajowa
PK-P1N sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych Zestaw resort Prokuratura Krajowa
PKZ uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
PL-1 sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PM-1 roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach Zestaw resort Ministerstwo Obrony Narodowej
PNT-01 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-01/a sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach alokowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-01/s sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-02 sprawozdanie o innowacjach w przemyśle Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-02/u sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-05 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PNT-06 sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PPP Budownictwo badanie cen w budownictwie Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PPP Czynsze najmu badanie cen czynszów najmu w Warszawie Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PPP E-1 Badanie cen artykułów konsumpcyjnych "Żywność, napoje, tytoń" Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PPP E-2 Badanie cen artykułów konsumpcyjnych "Artykuły użytku osobistego" Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PPP Maszyny badanie cen maszyn i urządzeń inwestycyjnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PS-01 sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PS-02 sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PS-03 sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
PZP-1 lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Zestaw resort Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
R-04 sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-05Sz sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-06 sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-08 sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-09U sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-09W sprawozdanie o wylęgach drobiu Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-10M meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-10Ma meldunek o skupie niektórych gatunków owoców Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-10S sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
RAF-1 sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej Zestaw resort Ministerstwo Energii
RAF-2 sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw Zestaw resort Ministerstwo Energii
R-CT notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-CzBR czerwcowe badanie rolnicze Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-CzBR czerwcowe badanie rolnicze Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
RF-01 kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
RF-02 sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
RF-03 sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-r-oz badanie plonów zbóż ozimych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-r-pw badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
RRW-1 sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-10 sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-12 sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-13 sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-17 sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-18 sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-19 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
RRW-2 sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-20 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
RRW-22 zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
RRW-23 zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących Zestaw resort Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
RRW-26 sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-27 sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-28 sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-3 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-5 sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-6 sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-7 sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-8 sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
RRW-9 sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
R-r-z badanie plonów ziemniaków Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-r-zb badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-ZW-B badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-ZW-B badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
R-ZW-S badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
R-ZW-S badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
S-10 sprawozdanie o studiach wyższych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
S-11 sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
S-12 sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SFU-OZ sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SG-01 statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SG-01 statystyka gminy: samorząd i transport Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SG-01 statystyka gminy: środki trwałe Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-1 sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-1/4e informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4 Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
SOF-2 sprawozdanie o działalności związków zawodowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-2F sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-3 sprawozdanie z działalności partii politycznych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-4s sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SP roczna ankieta przedsiębiorstwa Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SP-3 sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SSI-01 sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SSI-02 sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SSI-10G wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
SSI-10I Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
ST-P statystyka powiatu: samorząd i transport Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ST-W statystyka województwa: samorząd i transport Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-02 sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-04 sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-06 sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-08 sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-09 sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-10 sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-11/k sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
T-11/u sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TD-E kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TDI sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TFI sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-1 sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-2 sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-2a sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-3 sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-3a sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-4 sprawozdanie o pracy taboru kolejowego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-5 sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TK-6 sprawozdanie o taborze kolejowym Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TL-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanych statków powietrznych w ULC Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TTI sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TWA wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
TWS-1 sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
UTW-1 sprawozdanie z działalności uniwersytetów trzeciego wieku Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
WINS wykaz inwestorów (innych niż indywidualni - realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby - oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z.1.MRiRW dopłaty dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej, Przejściowej Płatności Uzupełniającej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z.2.GIJHARS dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z.3.KOWR dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z.4.IERiGZ-PIB bilans ryb i owoców morza Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-05 badanie popytu na pracę Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-10 sprawozdanie o warunkach pracy Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-12 sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-14 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej Zestaw resort Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
zał. DG-1 załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik do sprawozdania SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
załącznik nr 1 do R-08 sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestaw resort Ministerstwo Środowiska
załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 5 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS-01 formy wsparcia klientów urzędów pracy Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 7 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni według gmin Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
załącznik nr 8 do sprawozdania MRPiPS-01 umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych Zestaw resort Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ZD badanie aktywności ekonomicznej ludności Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
ZD-2 sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZD-3 sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZD-4 sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZD-5 sprawozdanie apteki i punktu aptecznego Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZD-A praca nierejestrowana - ankieta modułowa BAEL Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
ZD-E praca a obowiązki rodzinne - ankieta modułowa BAEL Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
ZG kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
Z-KS karta statystyczna strajku Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
Z-KW zestaw danych o wypadkach przy pracy Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-3 zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-4 zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-5 zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-6 zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-7 zestawienie tabelaryczne "Rodzinne ogrody działkowe" Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-8 zestawienie tabelaryczne "Stan pszczelarstwa w Polsce" Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZŚOR ankieta o zużyciu środków ochrony roślin Zestaw resort Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
MS-S1a sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
ZOŚ-1 zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
ZOŚ-2 zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na obszarze morskich wód wewnętrznych oraz wód terytorialnych (morza terytorialnego) Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
załącznik do sprawozdania M-01 zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
SOF-4p sprawozdanie z działalności organizacji pracodawców Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
C-09 Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
MS-S5o wojsk. sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestaw resort Ministerstwo Sprawiedliwości
SSI-03 wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej Zestaw GUS Główny Urząd Statystyczny
BSS-1I badanie spójności społecznej - kwestionariusz indywidualny Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BSS-1G-RB badanie spójności społecznej - kwestionariusz gospodarstwa domowego. Ocena realizacji badania Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
BSS-1G badanie spójności społecznej - kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
C-07-C notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej (ceny jednolite) Zestaw GUS Ankieta Główny Urząd Statystyczny
Do góry